กลับหน้ารวมบทสัมภาษณ์    ไฟล์วีดีโอ

กลับหน้าแรก

วิสาขบูชา..ค้นหาความเป็นพุทธศาสนิกชนไทยที่แท้
Produced by VoiceTV
17 พฤษภาคม 2554

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2554) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ต่างก็มีการจัดงาน เพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับประเทศไทยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลก แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก แต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยกลับมีปัญหามาก จนไม่อยากเชื่อว่านี่คือศูนย์กลางพระพุทธศาสนา และหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นและวิกฤติอยู่ในขณะนี้ ก็เหมือนกับเป็นการสวนทางกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งในวันนี้รายการ Hot Topic ได้ร่วมพูดคุยกับพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดสุขะโต จ.ชัยภูมิ

พระไพศาล กล่าวว่า แม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมพุทธ และองค์กรพุทธศาสนาทั่วโลก ยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา แต่ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้าใจหลักปฏิบัติและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพระสงฆ์เองขาดความรู้ที่ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา จึงไม่สามารถเผยแพร่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้

ขณะดียวกันชาวพุทธเอง ก็ไม่ได้สนใจที่จะศึกษา ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศานา มัวแต่ลุ่มหลงมัวเมากับพิธีกรรม ซึ่งเป็นเพียงเปลือกนอกของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ดังนั้นการที่จะให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ก็ต้องปฏิรูปคณะสงฆ์ ทางด้านการศึกษาและการบริหารของคณะสงฆ์ด้วย

พระไพศาลกล่าวอีกว่า ข้อเสนอที่จะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้น ไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชาวพุทธหันมาศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศานามาก ขึ้น แต่การที่จะให้ชาวพุทธเข้าใจลึกซึ้งในแก่นแท้ของพระพุทธศานาและปฏิบัติตาม หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น จะต้องร่วมกันปฏิรูปทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธและคณะสงฆ์เองก็ตาม

ส่วนปัญหาพฤติกรรมของพระสงฆ์บางรูปที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธานั้นไม่ส่งผล ต่อ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อชาวพุทธรู้ว่าพระสงฆ์ที่ควรค่าแก่การเคารพยกย่องว่าเป็นอย่างไร แต่ชาวพุทธจะรู้ได้เองว่าจะต้องประพฤติตนอย่างไร

Voice of the Day
ไฟล์(.flv)

ออกอากาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น.

 
ตอนที่ ๑ กว่าจะถึงธรรมกับ...พระไพศาล วิสาโล
ดาวโหลด๑๕ Mb
ตอนที่ ๒ ศาสนาช่วยอะไรในจิตใจเรา...พระไพศาล วิสาโล
ดาวโหลด ๑๔ Mb
ตอนที่ ๓ วัตรปฏิบัติของพระไพศาล วิสาโล
ดาวโหลด ๑๔ Mb
ตอนที่่ ๔ ศาสนาเสื่อม ?...หรือ ...ฆราวาสเสื่อม
ดาวโหลด ๓ Mb
ออกอากาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น.
 
ตอนที่ ๑ แนวทางสันติวิธีกับสังคมแห่งการแบ่งแยก
ดาวโหลด ๑๔ Mb
ตอนที่ ๒ แก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจโดยใช้สันติวิธี
ตอนที่ ๓ พระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับรางวัลศรีบูรพา 

ดาวโหลด ๑๖ Mb
ตอนที่ ๔ หลักธรรมคำสอนเป็นทางออกสำหรับทุกปัญหา
 
ดาวโหลด ๑๓ Mb  

คุยนอกรอบ
ออกอากาศทาง ASTV ช่อง NEWS 1

ตอนที่หนึ่งแบ่งเป็นไฟล์สั้นๆ ดังนี้               
ตอนที่สองแบ่งเป็นไฟล์สั้นๆ ดังนี้               

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
ธรรมะกับนักบริหาร
ดำเนินรายการโดย นายอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

ตอนที่หนึ่งแบ่งเป็นไฟล์สั้นๆ ดังนี้         
ตอนที่สองแบ่งเป็นไฟล์สั้นๆ ดังนี้   
           

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved