กลับหน้าหลักคำบรรยาย
   คำบรรยาย > เจริญสติ สัมผัส..รู้
กลับหน้าแรก


จัดทำโดย ชมรมเพื่อนคุณธรรม

ลำดับที่
คำบรรยาย
ดาวน์โหลด
mp3
ขนาด
ดาวน์โหลด
wma
ขนาด
  รู้ทุกอารมณ์
mp3
๑๗ MB
๑ MB
  รู้ทันความคิด
mp3
๑๙ MB
๑ MB
  สมถวิปัสสนา
mp3
๑๙ MB
๑ MB
  น้ำดี ไล่น้ำเีสีย
mp3
๒๔ MB
๑ MB
  ต้นทางนิพพาน
mp3
๑๙ MB
๑ MB
  อุบายแก้นิวรณ์
mp3
๒๑ MB
๑ MB
  สติยอดแห่งธรรม
mp3
๑๗ MB
๑ MB
  วางใจเบื้องต้นในการเจริญสติ
mp3
๒๖ MB
๑ MB
  กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก
mp3
๒๔ MB
๑ MB
๑๐
  ตามรู้เสมือนอยู่บนฝั่ง
mp3
๒๖ MB
๑ MB
๑๑
  เจริญสติในชีวิตจริงคือหัวใจการปฏิบัติธรรม
mp3
๒๑ MB
๑ MB
๑๒
  มารู้จักสติสัมปชัญญะ
mp3
๒๘ MB
๑ MB
๑๓
  ละวางอุปาทานด้วยสัมมาสติ
mp3
๒๔ MB
๑ MB
๑๔
  ทำไมต้องปฏิบัติธรรม
mp3
๒๘ MB
๑ MB
๑๕
  มารู้จักสติกับกิเลส
mp3
๒๔ MB
๑ MB
๑๖
  โยนิโสมนสิการ
mp3
๒๔ MB
๑ MB
๑๗
  พ้นทุกข์ด้วยสติ
mp3
๒๒ MB
๑ MB
๑๘
  ไม่เผลอ ไม่แพ่ง
๒๓ MB
๑ MB
๑๙
  ตื่นรู้อยู่เสมอ
๒๔ MB
๑ MB
๒๐
  สติรักษาใจ
๒๗ MB
๑ MB
๒๑
  ปล่อยวาง
๒๕ MB
๑ MB

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved