กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สุขแท้ด้วยปัญญา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา
สุขแท้ด้วยปัญญา

สังคมดีขึ้นได้ ถ้าคุณไม่มัวแต่คิด และนิ่งเฉย

ISBN 978-974-10-6098-6
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๑

ทัศนคติ
อันเป็นที่มาแห่งความสุข

๑. การคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง
๒. การไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว
๓. การเชื่อมั่นในความเพียรของตน ไม่หวังลาภลอย คอยโชค
๔. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved