กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สุขใจในนาคร
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สุขใจในนาคร
ศิลปะแห่งการอยู่เมืองอย่างมีความสุข
ISBN 974-89371-3-5
โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๘

การดำรงชีวิตอย่างผาสุกในเมืองนั้นทำได้หลายวิธี ผู้รู้ทางด้านนี้มีอยู่มากมาย สุขใจในนาครเพียงแต่เสนออีกแนวทางหนึ่งเท่านั้น จากมุมมองของคนที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร แม้เวลานี้จะมิได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แล้ว แต่ก็มักมีเหตุต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวกรุงเทพฯ อยู่เนืองๆ ข้อคิดเห็นในหนังสือเล่มนี้จึงยังคงพอมีประโยชน์อยู่บ้าง อย่างน้อยก็ควรค่าแก่การทดลองกระมัง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved