กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > แสวงหารากฐานของชีวิต ในโลกแห่งกิจกรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี ๒๕๒๗
แสวงหารากฐานของชีวิต ในโลกแห่งกิจกรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๒๗
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๓๒

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved