กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พุทธศาสนาไทยในอนาคต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

พุทธศาสนาไทยในอนาคต
แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต

ISBN 974-91243-6-7
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖

" การที่พระพุทธศาสนาจะช่วยให้คนไทยและช่วยมนุษยชาติพ้นวิกฤตได้ ต้องมีความเข้าใจสภาวะที่ซับซ้อนอันห่อหุ้มพุทธศาสนาในประเทศไทย และคลี่คลายความซับซ้อนนั้นออกมาสู่สภาวะที่พอจัดการแก้ไขได้ พระไพศาล วิสาโล ...ได้ใช้เวลาหลายปีเพื่อค้นคว้าวิจัย และเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ขอให้ชาวพุทธไทยช่วยกันศึกษาให้เข้าใจสภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทย และเหตุปัจจัยอันซับซ้อนยากแก่การแก้ไขปัญญาญาณหยั่งรู้ความจริงของสังคมเป็นปัจจัยสำคัญให้ออกจากสภาวะวิกฤตได้ "

       ประเวศ วะสี


" งานของพระไพศาล วิสาโล เล่มนี้ นับว่าได้ให้ข้อมูลและหลักฐานจำนวนมากในเรื่องของการพระศาสนาในอดีต เพื่อปูพื้นฐานแก่เราว่า พุทธศาสนาในสังคมไทยได้คลี่คลายผ่านจุดแข็งจุดอ่อนมาจนกระทั่งปัจจุบันอย่างไร โดยในต่ละห้วงเวลาที่เผชิญกับโจทย์ปัญหา ชาวพุทธไทยร่วมยุคสมัยนั้นๆ ต้องขบคิดหาหนทางออกกันอย่างต่างวิธี ทั้งหมดนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์ตีความถึงเหตุผลที่ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมคณะสงฆ์ ตลอดจนข้อธรรมคำสอนที่ไ้ด้รับการนำมาตีความหมายเพื่อการเผยแผ่อีกด้วย ที่สำคัญก็คือ การที่ได้นำเอาข้อมูล ตลอดจนข้อวินิจฉัยดังกล่าว มาทำการคิดขยายผลต่อ เพื่อฉายให้เห็นภาพหรือแนวโน้มใหม่ที่จะเป็นทางรอดของการพระศาสาในอนาคตอันใกล้อีกด้วย "

       ส.ศิวรักษ์


" หนังสือเล่มนี้ตั้งปัญหาและทางออกที่มีความสำคัญแก่พระพุทธศาสนาไทย โดยอาศัยการศึกษาและใคร่่ครวญอย่างรอบคอบที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ หวังว่าจะก่อให้เกิดการถกเถียงอภิปรายกันเกี่ยวกับปัญหาและทางออกนี้อย่างกว้างขวางในสังคม เพราะนี้ไม่ใช่่สูตรสำเร็จที่จะยัดเยียดให้สังคมนำไปปฏิบัติ แต่เป็นการเริ่มต้นที่จะมองปัญหาและหาทางออกกันอย่างมีสติ

ฉะนั้นจึงเป็นหนังสือที่ชาวพุทธไทยซึ่งใส่ใจกับการพระศาสนาในสังคมจะขาดเสียมิได้ "

       นิธิ เอียวศรีวงศ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved