กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > แนวโน้มของพุทธศาสนาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

แนวโน้มของพุทธศาสนาไทยในศตวรรษที่ ๒๑

ISBN 974-87907-0-3
โดย
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ กองทุนรักษ์ธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓


แนวโน้มของพุทธศาสนาไทยในอนาคต
จากบางส่วนของหนังสือเล่มนี้

  • คนไทยจะ "บริโภค" พุทธศาสนามากขึ้นไม่ต่างจากการสวมใส่เสื้อผ้าหรือ "ช็อปปิ้ง" ตามศูนย์การค้า
  • พุทธศาสนาแบบ "พันทาง" ที่หลากหลายไปด้วยความเชื่อและพิธีกรรมจากลัทธินิกายต่างๆ
  • พุทธศาสนาจะหลุดจากการควบคุมของเถรสมาคมและรัฐบาลมาอยู่ในมือของปัจเจกบุคคลมากขึ้น
  • พระสงฆ์จะมีบทบาทน้อยลง และเกิดพุทธศาสนาแบบใหม่ที่มีฆราวาสเป็นหลัก ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติและพิธีกรรม
  • พุทธศาสนากระแสหลักจะกลายเป็นความเชื่อส่วนน้อย ท่ามกลางลัทธิพิธีและศาสนาใหม่ๆ ที่ผุดขึ้นมากมาย
  • ภิกษุณีจะเกิดขึ้นในเมืองไทย ขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะมีบทบาทมากขึ้นในวงการพุทธศาสนา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved