กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

พิมพ์ครั้งที่ ๑

พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ด้วยวิธีแบบพุทธ

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๘

พิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๓

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved