กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ

ISBN 978-974-348-504-6
โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย
สถาบันวิจัยโภชนาการ
พิมพ์ครั้งที่ ๒๕๕๐

ธรรมะในงานกับธรรมะในใจไม่ได้แยกจากกันเลย
เราจะเอาธรรมะมาใส่ในงานได้ก็ต่อเมื่อ
เรามีธรรมะอยู่ในใจเป็นต้นทุนอยู่ก่อน
ขณะเดียวกันเมื่อใส่ธรรมะเข้าไปในงาน
ให้ธรรมกลมกลืนไปกับวิธีทำงาน
และให้ธรรมะซึมซาบไปในความสัมพัน์กับเพื่อนร่วมงาน
งานนั้นเองจะช่วยบ่มเพาะธรรมะในใจเรา
ให้เจริญงอกงาม และทำให้เรามีความสุข

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved