กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > คำชวน
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

 

คำชวน
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕
จัดพิมพ์โดย รินธรรม

 

คำปรารภ

ทุกวันก่อนอาหารเช้าที่วัดป่าสุคะโต จะมีการแสดงธรรมสั้น ๆ เพื่อให้ข้อคิดหรือคติธรรม เป็นเสมือนอาหารใจ ประเด็นที่ข้าพเจ้านำมากล่าวถึงมีมากมายหลายหลาก บางครั้งก็เป็นข่าวคราวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ แม้จะเป็นเรื่อง “ทางโลก” แต่ก็ให้แง่คิดทางธรรมหรือเป็นข้อเตือนใจได้ ทั้งในแง่การปฏิบัติตน หรือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น

ข้อคิดข้อธรรมเหล่านี้ คุณสุภาพร พัฒนาศิริ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป นอกจากการเผยแพร่ทาง Youtube โดยทางวัดแล้ว ควรรวมพิมพ์เป็นหนังสือด้วย จึงได้คัดเลือกเนื้อหาบางส่วนมาจัดทำเป็นหนังสือ โดยมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการแสดงธรรมของข้าพเจ้าหลังการทำวัตรเย็นมาสมทบ ในกระบวนการผลิตมีมิตรสหายหลายท่านมาช่วยกันคนละไม้ละมือ รวมทั้ง “เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย” ซึ่งเขียนภาพประกอบให้อย่างงดงามตลอดทั้งเล่ม เช่นเดียวกับหนังสือเรื่อง คำตอบ และ คำตอบ ๒ อันเป็นผลงานก่อนหน้านี้ของกัลยาณมิตรกลุ่มนี้

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือน “คำชวน” คือชวนคิดชวนมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแง่ธรรม กล่าวคือมองให้เห็นเป็นคติธรรมทั้งในแง่ที่เป็นสัจธรรมและจริยธรรมหรือข้อพึงปฏิบัติ พูดอีกนัยหนึ่ง เป็นคำชวนให้เข้าหาธรรม หรือนำธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ใช่หรือไม่ว่าธรรมนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ปรากฏในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ รวมทั้งในชีวิตประจำวันของเรา หากมองเป็นก็เห็นธรรม ที่ช่วยน้อมนำชีวิตและจิตใจให้อยู่เย็นเป็นสุขและเจริญงอกงาม

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและวิริยะของคุณสุภาพรและคณะ รวมทั้ง “เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย” ที่ช่วยให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จด้วยดี มีรูปเล่มชวนอ่าน หวังว่าสาระในเล่มนี้จะมีส่วนช่วยบำรุงใจทุกท่านให้มีกำลังในการก้าวข้ามทุกข์และถึงสุขด้วยธรรม

พระไพศาล วิสาโล
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved