กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานบรรณาธิกรณ์ > ๕๐ ปี วัดป่าสุคะโต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานบรรณาธิกรณ์

๕๐ ปี วัดป่าสุคะโต
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒
จัดพิมพ์โดย วัดป่าสุคะโต

อ่านบทความ สุคะโตในวันที่ผันผ่าน

ดาวโหลดไฟล์หนังสือ

คำนำ
พ.ศ. ๒๕๑๒ หลังจากออกพรรษา หลวงพ่อบุญธรรม อุตฺตมธมฺโม
และสหธรรมิก เช่น พระมหาบัวทอง ได้จาริกขึ้นมาบนภูโค้ง พบป่าอันสงบสงัด ไม่ไกลจากบ้านกุดโง้ง ท่านเห็นว่าเป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา จึงได้พำนักอยู่ที่นั้น ทีแรกอยู่เพียงชั่วคราว แต่หลังจากนั้น ก็ขึ้นมาพำนักอย่างต่อเนื่อง โดยมีเพื่อนสหธรรมิกอีกหลายรูปตามขึ้นมา หนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

นั่นคือจุดเริ่มต้นของวัดป่าสุคะโต ซึ่งเดิมมีชื่อว่าวัดเอราวัณ  จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ที่พักสงฆ์เล็กๆ ได้กลายเป็นวัดป่า จากชาววัดเพียงไม่กี่คน ได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ที่มีสมาชิกหลายสิบชีวิต รวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่หลั่งไหลมาเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมที่นี่อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับวัดป่าสุคะโต มีหลายชีวิตที่ผ่านมาและจากไป ไม่เพียงเก็บเกี่ยวความทรงจำ และประสบการณ์มากมายติดไปด้วย หากยังได้ทิ้งสิ่งต่างๆ รวมทั้งคุณูปการมากมายไว้ที่นี่

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้เป็นธรรมดา แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไปกับกาลเวลา หากควรบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า รวมทั้งเป็นการแสดงความระลึกถึงคุณูปการของผู้ที่ร่วมสร้างสรรค์วัดป่าสุคะโต ด้วยเหตุนี้ในโอกาสที่วัดป่าสุคะโตมีอายุครบ ๕๐ ปีในปีนี้ จึงเห็นควรทำหนังสือเพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและความเป็นไปของวัดป่าสุคะโตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง

ข้อเขียนเกือบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เป็นบันทึกประสบการณ์ของผู้ที่เคยอยู่และยังอยู่วัดป่าสุคะโต โดยเรียงลำดับตามช่วงเวลาที่กล่าวถึงในบทความหรือช่วงเวลาแรกสุดที่มาวัดนี้ ขณะเดียวกันก็มีภาพประกอบเก่าๆ เท่าที่หาได้เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อีกทั้งประกอบบทความให้เห็นชัดเจนขึ้น

ตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมาวัดป่าสุคะโตได้เติบโตเป็นลำดับโดยเฉพาะในทางกายภาพ ลำพังการที่วัดเล็กๆ วัดหนึ่งจะอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากึ่งศตวรรษ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะความอุปถัมภ์และสนับสนุนจากผู้คนมากมาย เริ่มตั้งแต่ชาวบ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านกุดโง้ง บ้านวังเข้ บ้านท่ามะไฟหวาน ซึ่งได้ให้ข้าวให้น้ำแก่ชาววัดทั้งพระ แม่ชี และฆราวาสมาโดยตลอด นอกจากนั้นยังมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมายทุกสารทิศที่ให้ความอุปการะแก่วัดในด้านต่างๆ รวมทั้งชาววัดนับแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ได้สละแรงกายและแรงใจในการดูแลรักษาและพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง

ที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษคือหลวงพ่อบุญธรรม ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งวัด และหลวงพ่อคำเขียน ซึ่งสืบทอดภารกิจในการบริหารและปกครองวัดอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๔๐ ปีด้วยปัญญา กรุณา และอุตสาหะ จนมรณภาพเมื่อ ๕ ปีที่แล้ว หากขาดท่านทั้งสอง วัดป่าสุคะโตย่อมมิอาจเกิดขึ้นหรือดำรงอยู่ได้เลย

พระไพศาล วิสาโล
วันมหาปวารณา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved