กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ๓๐ วิธีทำบุญ เพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน    

๓๐ วิธีทำบุญ
เพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
บางจาก
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๖

คนไทยนิยมทำบุญกันเป็นชีวิตจิตใจ เทศกาลหรืองานสำคัญใด ๆ มักมีการทำบุญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต

บุญในพุทธศาสนานั้น หากทำอย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้เกิดชีวิตที่ดีงามแล้ว ยังเป็นคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เกื้อกูลทั้งสุขภาพใจและสุขภาพของสังคม

เทศกาลเข้าพรรษา เป็นเทศกาลที่คนไทยนิยมทำบุญกันมาก ปู่ย่าตายายของเราในอดีตได้ริเริ่มวิธีการทำบุญแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยของท่าน มาถึงปัจจุบันเราควรดำเนินตามรอยของท่าน ด้วยการทำบุญให้เหมาะกับยุคสมัยของเรา โดยรักษาความหมายที่แท้ของบุญเอาไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่หนังสือเล่มนี้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved