ปุจฉา-วิสัชนา > ขอความเข้าใจเรื่องพระวินัย เรื่องการพรากของเขียว และการไม่รับเงิน
กลับหน้าแรก

ขอความเข้าใจเรื่องพระวินัย เรื่องการพรากของเขียว และการไม่รับเงิน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 เมษายน 2015
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอบพระคุณครับพระอาจารย์ เกี่ยวกับวินัยของพระครับ เรื่องการพรากของเขียว และการไม่จับเงิน อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายสองเรื่องดังกล่าวครับ ว่าพรากของเขียวที่ผิดวินัยเป็น

อย่างไร (เช่น หากพระสงฆ์ตัดหญ้าเพื่อดูแลเสนาสนะให้สะอาดเรียบร้อยนั้น ผิดหรือไม่) และการจับเงินนั้น ห้ามจับต้องขนาดไหน เพราะเห็นพระที่ไม่จับเงิน เมื่อมีกิจต้องใช้เงิน แล้วต้องวานให้โยมจัดการให้ เพราะไม่จับเงิน ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วหรือไม่ (ผมเข้าใจว่าเงินคือลาภ คือสิ่งที่จะทำให้กิเลสเกิดขึ้นได้ การไม่จับเงินเลยนั้น บางครั้งมันทำได้ยากจริงๆ) ขอคำแนะนำให้เกิดปัญญาด้วยครับ ขอบพระคุณครับ โยธิน

การพรากของเขียว เช่น ตัดต้นไม้ เป็นสิ่งที่ภิกษุไม่พึงกระทำ เพราะเป็นอาบัติ ดังมีบัญญัติว่า “ภิกษุพรากของเขียว ซึ่งอยู่กับที่ ให้หลุดจากที่ ต้องอาบัติปาจิตตีย์” สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอาบัติข้อนี้เนื่องจากครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองอาฬวีทำการก่อสร้าง จึงขุดดินบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นขุดบ้าง ชาวบ้านเห็นก็ติเตียนว่าผิดประเพณีนิยมของสมณะ เป็นไปได้ว่าพระพุทธองค์ไม่ประสงค์จะให้ภิกษุทำผิดประเพณีของท้องถิ่น อันจะเป็นเหตุให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในภิกษุสงฆ์ จึงทรงสั่งห้ามภิกษุตัดต้นไม้ จริงอยู่ในบางท้องถิ่น (เช่น ในเมืองไทย) ไม่มีประเพณีหรือความเชื่อดังกล่าว แต่เมื่อยังไม่มีการเพิกถอนสิกขาบทข้อนี้ ก็ต้องถือว่า การพรากของเขียวเป็นอาบัติ ภิกษุไม่พึงกระทำ หากจำเป็นจะต้องมีการตัดต้นไม้ ก็พึงให้ฆราวาสเป็นผู้ดำเนินการ

ส่วนเรื่องเงินนั้น มีสิกขาบทข้อหนึ่งว่า “ภิกษุรับเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดี หรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตน ต้องนิสสัคคีย์ปาจิตตีย์” ข้อนี้ก็เช่นกัน สมัยพุทธกาลเคยมีพระรูปหนึ่งเสนอให้โยมถวายเงินแก่ท่านแทนอาหาร เมื่อเขาถวายแล้วก็ตำหนิถึงขั้นโพนทะนา “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหล่านี้รับเงินเหมือนพวกเรา” เมื่อพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบเรื่องจึงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ เนื่องจากยังไม่มีการเพิกถอนสิกขาบทข้อนี้ ดังนั้นหากภิกษุรับเงินหรือใช้ให้ผู้อื่นรับเงิน ก็ต้องถือว่าเป็นอาบัติ อย่างไรก็ตามทรงอนุญาตว่าหากญาติโยมจะถวายเงินแก่ภิกษุ ก็มอบเงินไว้แก่ไวยาวัจกรได้ หากท่านต้องการอะไร ก็บอกไวยาวัจกรให้ช่วยจัดหาให้

สมัยนี้แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะไม่จับเงิน แต่ก็มีพระหลายรูปที่ทำได้ แม้จะไม่สะดวกสบายอยู่บ้าง ขณะเดียวกันหากจำเป็นจะต้องรับหรือใช้เงิน ก็พึงตระหนักว่านี้เป็นอาบัติ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved