ปุจฉา-วิสัชนา > พูดดี คิดดี ทำดี แล้วได้สิ่งตรงกันข้ามกลับมา
กลับหน้าแรก

พูดดี คิดดี ทำดี แล้วได้สิ่งตรงกันข้ามกลับมา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 สิงหาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พูดดี คิดดี ทำดีแล้ว ได้สิ่งตรงกันข้ามกลับมาค่ะ

ทำดี ย่อมได้ดีอย่างแน่นอน แต่ไม่ได้หมายความว่า ทำดีแล้วจะรวยหรือมีคนนับหน้าถือตา ทำนองเดียวกันปลูกมะม่วง ย่อมได้มะม่วง ไม่ได้หมายความว่า ปลูกมะม่วงแล้วจะรวย ความข้อนี้มีพุทธศาสนสุภาษิตยืนยันว่า “หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว”

ปลูกมะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับราคาตลาดรวมทั้งความนิยมของผู้คน ฉันใด ทำดี แล้วจะร่ำรวย มีคนยกย่องสรรเสริญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานที่และค่านิยมของผู้คน ฉันนั้น

ทำดีนั้นเกิดผลดีที่ใจอย่างแน่นอน ส่วนผลดีที่ออกมาในระดับของวิถีชีวิต เช่น ร่ำรวย มีคนยกย่องสรรเสริญ นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ในพระไตรปิฎกระบุว่า เหตุปัจจัยดังกล่าวได้แก่ คติสมบัติ (เช่น เกิดในประเทศหรือสถานที่เหมาะและเกื้อกูล) อุปธิสมบัติ ( ร่างกาย หรือรูปร่างให้ เช่น สวย น่ารักแข็งแรง) กาลสมบัติ (เช่น เกิดในสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบ ผู้ปกครองดี ผู้คนมีศีลธรรม) และปโยคสมบัติ ( เช่น ทำกิจที่ตรงกับความถนัด หรือ ถูกหลักเกณฑ์)

แต่หากขาดปัจจัยดังกล่าวหรือปัจจัยไม่ครบถ้วน ทำดี แม้จะเกิดผลดีที่ใจ คือใจเป็นกุศล แต่อาจไม่ประสบความเจริญก้าวหน้าในระดับวิถีชีวิตก็ได้ เช่น ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่หากอยู่ในองค์กรที่ผู้คนทุจริตอย่างดาษดื่น ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ทำดีแล้วได้ชั่ว

อีกตัวอย่างคือ ทำงานอย่างขยันขันแข็ง แต่ไม่ถนัดในงานนั้น ผลงานย่อมออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จึงไม่ได้รับการเลื่อนขั้น กรณีเช่นนี้พูดไม่ได้ว่า ทำดีแล้วไม่ได้ดี

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved