ปุจฉา-วิสัชนา > ท่าทีที่ถูกต้องต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาวพุทธ
กลับหน้าแรก

ท่าทีที่ถูกต้องต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาวพุทธ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับ ท่านพระอาจารย์ไพศาล ผมมีงานประจำเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี่ซึ่งบางอย่างและหลาย ๆ ด้านมีความตรงกันข้ามกับงานอนุรักษ์ต่าง ๆ ที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วม อาทิเช่น green peace และชมรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะของโลก

บ่อยครั้งผมมีความหดหูใจและท้อแท้ใจต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ และความรู้สึกนั้นยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณจนเกิดเป็นทุกข์ มีความรู้สึกเกลียดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน มัวแต่หาความสุขไปวัน ๆ โดยไม่สนใจที่จะร่วมแก้ปัญหา

ทราบว่าท่านเคยเป็น NGO เก่าก่อนที่จะมาครองสมณเพศ ผมกราบขอคำแนะนำด้วยครับว่าควรจะทำอย่างไร พระส่วนใหญ่จะแนะนำให้ปล่อยวางครับ แต่ผมว่าไม่ถูกต้อง ถามคนรอบข้างก็บอกจะไปสนใจอะไรกับสิ่งต่าง ๆ มาก เพราะก็คงทำอะไรมากไม่ได้

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเป็นพระหรือฆราวาส ควรสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ หรืออย่างน้อยก็พึงมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ เมื่อเห็นธรรมชาติถูกทำลาย ก็ควรหาทางป้องกันและแก้ไข ขณะเดียวกันก็ควรดูแลให้เจริญงอกงาม การทำเช่นนั้นถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ดังมีพุทธพจน์ว่า “ชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่า....บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น”

การดูแลและปกป้องธรรมชาติ ถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างหนึ่ง เป็นความดีที่พึงกระทำ ขึ้นชื่อว่าความดีแล้ว พระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าประมาทในความดีแม้เพียงเล็กน้อย เพราะความดีที่ทำแล้วไม่เกิดผล ย่อมไม่มี ดังนั้นจึงขอให้คุณทำความดีดังกล่าวต่อไป อย่าท้อแท้

พึงตระหนักว่า การปล่อยวางนั้น ท่านหมายถึง “การทำจิต”ส่วน “การทำกิจ” นั้น ถ้าเป็นความดี ก็ควรทำไม่หยุด พูดอีกอย่างคือ เมื่อทำดี ก็ควรทำเต็มที่ ด้วยใจที่ปล่อยวาง (คือปล่อยวางผล ผลจะออกมาอย่างไร ก็อย่าเพิ่งกังวล ขอให้ใส่ใจอยู่กับการกระทำนั้น ๆ)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved