ปุจฉา-วิสัชนา > ความสามัคคีจะมีได้อย่างไร
กลับหน้าแรก

ความสามัคคีจะมีได้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ผมมีเรื่องรบกวนพระอาจารย์ได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่อง ความสามัคคี เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ครับ

ความสามัคคีที่แท้และยั่งยืน มิอาจเกิดจากอาชญาหรือการใช้อำนาจ หรือการสั่งจากเบื้องบน แต่เกิดจากการมีธรรมะเป็นเครื่องประสานผู้คน พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสาราณียธรรม หรือธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีว่ามี ๖ ประการ ได้แก่ ความเมตตาทางกาย วาจา และใจ (เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม) การแบ่งปันเจือจานกัน (สาธารณโภคี) การมีศีลเสมอกัน หรือมีความประพฤติสุจริตดีงาม (สีลสามัญญตา) และการมีความเห็นชอบร่วมกันในหลักการสำคัญ (ทิฏฐิสามัญญตา)

ความสามัคคีตามหลักสาราณียธรรมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสังคมที่มีความต่ำสูงและในสังคมที่ผู้คนเท่าเทียมกัน อีกทั้งเกิดขึ้นได้ในสังคมที่ผู้คนมีความแตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันหมด ข้อสำคัญอยู่ที่ตรงที่มีธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาตนเอง ไม่เอาตนเป็นศูนย์กลาง แต่คำนึงถึงผู้อื่น และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

ธรรมอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างสามัคคี คือ สังคหวัตถุ หรือธรรมที่เป็นเครื่องประสานหมู่ชนและยึดเหนี่ยวใจผู้คน มี ๔ ประการได้แก่ การเสียสละแบ่งปัน (ทาน) วาจาที่สุภาพไพเราะ (ปิยวาจา) การขวนขวายช่วยเหลือ (อัตถจริยา) และ ความเสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้คน (สมานัตตา)

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เมื่อนำมาปฏิบัติไม่ว่าในบ้าน ที่ทำงาน ชุมชน หรือประเทศชาติ ย่อมเกิดความสามัคคี และความสงบร่มเย็น ต่างจากความสงบราบคาบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการใช้อำนาจข่มขู่บีบบังคับ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved