ปุจฉา-วิสัชนา > เรื่องภพชาติขัดแย้งกันอนัตตาหรือไม่
กลับหน้าแรก

เรื่องภพชาติขัดแย้งกันอนัตตาหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรียนพระอาจารย์ ดิฉันเข้าใจว่าอนัตตาคือการไม่ใช่ตัวตน ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดเพราะมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดและแปรสภาพไปทั้งสิ้นไม่คงทนถาวร แต่ดิฉันมีข้อสงสัยว่าในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงภพชาติ ซึ่งสอนให้เราควรปฏิบัติเพื่อให้ต่อเนื่องในแต่ละภพชาติ เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานในชาติใดชาติหนึ่ง ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นขัดแย้งในเรื่องของอนัตตาหรือไม่ค่ะ เพราะถ้าเราเชื่อว่ามันมีการต่อเนื่องของชาติภพ เราก็จะถือว่าเป็นตัวตนของเราไหมค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ไม่ขัดแย้งหรอก เพราะภพชาติในพุทธศาสนานั้น ไม่ได้หมายความว่ามีวิญญาณที่เที่ยงแท้ไปเกิดชาติแล้วชาติเล่า ภพชาตินั้นเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัย กล่าวคือ ตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็จะมีภพชาติเกิดขึ้น เหมือนเมล็ดข้าว หากยังมียาง ก็สามารถก่อเกิดเป็นข้าวต้นใหม่ และข้าวต้นใหม่นั้น เมื่อโตถึงจุดหนึ่งก็จะออกรวงเป็นเมล็ด แม้ข้าวต้นนั้นตายไปแล้ว เมล็ดของมันก็ยังสามารถก่อเกิดเป็นข้าวต้นใหม่ได้อีก ทั้งข้าวต้นแรกและต้นที่สองนั้นแม้มีความสืบเนื่องกันก็จริง แต่เป็นคนละต้น ชาตินี้กับชาติหน้าก็เช่นเดียวกัน “คน”ที่เกิดในชาติทั้งสองนั้น เป็นคนละคนกัน วิญญาณที่เกิดในชาติทั้งสองก็เป็นคนละดวงกัน

อนัตตานั้น หมายถึงภาวะที่ไร้ตัวตนที่คงที่ถาวร ทั้งนี้เนื่องจากแปรเปลี่ยนเป็นไปตามเหตุปัจจัย จะเกิดหรือดับก็เพราะเหตุปัจจัย การเกิดเป็นอะไรในภพชาติต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีอะไรคงที่คงตัว ดังนั้นจึงไม่ได้ขัดกับหลักอนัตตา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved