ปุจฉา-วิสัชนา > ๑๐ หนังสือแนะนำ สำหรับนักศึกษาพุทธศาสนา
กลับหน้าแรก

๑๐ หนังสือแนะนำ สำหรับนักศึกษาพุทธศาสนา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล กระผมอยากจะขอคำเเนะนำในฐานะนักศึกษาที่ต้องการศึกษาพระพุทธศาสนา ขอพระอาจารย์กรุณาเเนะนำหนังสือดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเเนวทางในการศึกษาเเก่กระผมต่อไป ครับ ขอเเนะนำหนังสือภาษาไทย 5 เล่ม ภาษาอังกฤษอีก 5 เล่มครับ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ

หนังสือภาษาไทย ที่อาตมาอยากแนะนำสำหรับนักศึกษาพุทธศาสนา

๑) ตัวกู ของกู โดย พุทธทาสภิกขุ
๒) อริยสัจจากพระโอษฐ์ โดย พุทธทาสภิกขุ
๓) พุทธธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
๔) พุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
๕) พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน โดย สุชีพ ปัญญานุภาพ

ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษ ที่ขอแนะนำ
1) What the Buddha Taught by Walpola Rahula
2) The Heart of Buddhist Meditation by Nyanaponika Mahathera
3) An introduction to Buddhist Ethics by Peter Harvey
4) Awakening the Heart by Thich Nhat Hanh
5) Without and Within by Jayasaro Bhikkhu

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved