ปุจฉา-วิสัชนา > การพูดตรงๆ ไม่ถนอมน้ำใจ
กลับหน้าแรก

การพูดตรงๆ ไม่ถนอมน้ำใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

มีหลายคนชอบพูดว่า ตนเองเป็นคนตรงไปตรงมา ก็เลยพูดจาไม่ถนอมน้ำใจคน ซึ่งดีกว่าคนพูดอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ รู้สึกว่าตรรกะนี้ไม่ถูก แต่ไม่ทราบจะอธิบายอย่างไร ขอรบกวนคำแนะนำด้วยค่ะ

การพูดความจริงนั้น ใช้ปิยวาจาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่แข็งกร้าว ในเมื่อจะพูด ก็ควรหวังให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และหากหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจถูกต้องว่าเราต้องการบอกอะไรแก่เขา ก็ควรคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาด้วย วิธีการพูดรวมทั้งการตั้งจิตให้ถูกต้องระหว่างพูดจึงมีความสำคัญ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า การพูดที่ดีนั้น นอกจากพูดความจริงแล้ว ควรเป็นประโยชน์ ถูกเวลา ใช้ปิยวาจา และมีเมตตากรุณา หาไม่แล้วจะเกิดโทษทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟัง

การพูดอ่อนหวาน แต่ไม่เป็นความจริง ย่อมไม่ดีแน่ แต่การพูดจาอ่อนหวานที่ดีก็มี โดยเฉพาะการพูดที่มีคุณสมบัติทั้ง ๕ ประการดังที่กล่าวมา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved