ปุจฉา-วิสัชนา > ละวางจิตก่อนตายอย่างไรไม่ให้ไปเกิดอีก
กลับหน้าแรก

ละวางจิตก่อนตายอย่างไรไม่ให้ไปเกิดอีก

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 2 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

อยากจะรบกวนถามว่า อ่านข้อความหลายๆ ข้อความแนะนำว่าควรพยายามละวางจากกายและจิต เพื่อเข้าถึงการตายอย่างสงบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เลยอยากทราบว่าการละวางจิตนั้นสามารถทำได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่มีอารมณ์สุข และวิธีการปฏิบัติจนถึงสุดท้ายเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั้น มีวิธีการอย่างไรค่ะ รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

การละวางกายและจิตนั้น จะทำได้ต้องมีสติที่ฝึกมาดีแล้ว สติช่วยให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาในใจ รวมทั้งไม่เสวยเวทนาที่เกิดขึ้น (คือเห็นเวทนา เช่น ความเจ็บปวด แต่ไม่เป็นผู้เจ็บปวด) จึงสามารถปล่อยวางกายและจิตได้ แต่ใครที่ไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานมา ยากที่จะทำเช่นนั้นได้ สิ่งดีที่สุดที่สามารถทำได้ คือ น้อมใจระลึกถึงสิ่งที่ตนศรัทธา เช่น พระรัตนตรัย หรือพระเจ้า หรือระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำ ซึ่งจะช่วยให้เกิดปราโมทย์ และปีติ เกิดความอิ่มเอิบ จิตเป็นสุข วิธีนี้จะช่วยให้ใจสงบและไปสู่สุคติได้

หากไม่ปรารถนามาเกิดอีก นอกจากการมีสติรู้ทันเวทนา ความคิด และอารมณ์ ที่เกิดขึ้น ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านี้แล้ว จะต้องพิจารณากายและใจ หรือขันธ์ทั้งห้า ว่าเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่น่ายึดติดหรือถือมั่นได้เลย เมื่อมีปัญญาเห็นความจริงเช่นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง จิตก็จะปล่อยวางอย่างสิ้นเชิง ไม่ยึดว่าเป็นเราหรือของเราอีกต่อไป จึงหลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่มีเชื้อให้ไปเกิดอีกต่อไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved