ปุจฉา-วิสัชนา > พระบิณฑบาตเลี้ยงโยมพ่อโยมแม่ผิดหรือไม่
กลับหน้าแรก

พระบิณฑบาตเลี้ยงโยมพ่อโยมแม่ผิดหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ กระผมมีเรื่องจะกราบถามพระอาจารย์ ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยวิสัชนาด้วยว่า กระผมเห็นพระคุณเจ้าท่านหนึ่ง ท่านออกบิณฑบาตทุกเช้า เมื่อถึงบ้านโยมพ่อโยมแม่ของท่าน ท่านจะถ่ายข้าวในบาตรพร้อมกับข้าว ให้กับโยมพ่อโยมแม่ของท่าน แบบนี้ผิดหรือเปล่าครับ สมควรปฏิบัติหรือไม่ คนอื่นที่มองเห็นอาจดูไม่งาม แต่..เจตนาของท่านคือกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา หรือผิดที่ยังไม่กลับถึงวัดแล้วถ่ายข้าวให้ทานผู้อื่นหรือเปล่าครับ

หากโยมพ่อโยมแม่ของท่านยากจน และนำอาหารเหล่านั้นไปบริโภคเอง ไม่ได้เอาไปขาย ไม่ถือว่าผิด ในสมัยพุทธกาล พระนันทิยะก็เคยทำเช่นนี้ คือบิณฑบาตเลี้ยงโยมพ่อโยมแม่ ซึ่งเคยเป็นเศรษฐี แต่ภายหลังกลับกลายเป็นยาจก ต่อมามีพระโจษขานว่าท่านทำผิดพระวินัย แต่เมื่อพระพุทธองค์ทราบ กลับตรัสสรรเสริญพระนันทิยะว่า “ดีแล้ว ชอบแล้ว นันทิยะเอย เธอตั้งอยู่ในกตัญญูกติเวทิตาคุณอันควรสรรเสริญ” พระนันทิยะภายหลังได้พากเพียรบำเพ็ญภาวนาจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved