ปุจฉา-วิสัชนา > สังคมไทยจะก้าวข้ามความเกลียดชังได้อย่างไร
กลับหน้าแรก

สังคมไทยจะก้าวข้ามความเกลียดชังได้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 18 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์ครับ "สังคมไทยจะก้าวข้ามความเกลียดชังได้อย่างไรครับ ทุกวันนี้เรายังไม่เคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน เรามักจะสะใจ ดูถูก ฝ่ายตรงกันข้ามกันเสมอ ไม่เว้นผู้ที่เข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะ พุทธธรรมจะสามารถเป็นระฆังแห่งสติ ปลุกสังคมของเราให้ตื่น ให้ตระหนักได้อย่างไรครับ"

พฤติกรรมหรือท่าทีที่คุณกล่าวถึงนั้น ล้วนสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงสอนให้เรามีเมตตาต่อกัน ยอมรับความเห็นต่าง ไม่ผูกขาดความจริง ไม่ปล่อยให้ความโกรธเกลียดครอบงำจิตใจ อีกทั้งพยายามเอาชนะความชั่วด้วยความดี แต่ถึงแม้คำสอนของพระองค์จะงดงามเพียงใดก็ตาม หากผู้คนแม้กระทั่งผู้ที่เรียกตนว่าชาวพุทธ ไม่นำไปปฏิบัติแล้ว ก็ยากที่สังคมจะมีความสงบสุขได้

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรสิ้นหวัง เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณงามความดีอยู่ในตัว และสามารถเอาชนะความเกลียดชังภายในใจตนได้ ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ผู้ใฝ่ธรรมและเข้าถึงธรรม ไม่ควรนิ่งเฉย แต่ควรกระตุ้นเตือนให้ผู้คนมีสติ ตระหนักถึงโทษของความเกลียดชัง และเห็นความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น พระภิกษุสงฆ์ควรเป็นหลักในด้านนี้ ขณะเดียวกันก็ควรชักชวนญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมให้มาเป็นกำลังในด้านนี้ด้วย รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงให้คนทุกฝ่ายมารู้จักกันในฐานะมนุษย์ต่อมนุษย์ แทนที่จะเห็นผ่านสื่อหรือผ่านฉลากที่ต่างฝ่ายต่างติดให้แก่กันและกัน จนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่า สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนอื่นใดก็คือ การทำกับตนเอง หรือทำตนให้เป็นแบบอย่างก่อน หาไม่แล้ว ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไร ก็ไร้น้ำหนักและไม่เกิดผล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved