ปุจฉา-วิสัชนา > หากมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะนิพพานได้ จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนถึงนิพพาน
กลับหน้าแรก

หากมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะนิพพานได้ จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนถึงนิพพาน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 18 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เป็นคำถามสงสัยมานานแล้ว พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะนิพพานได้ แสดงว่าคนทั้งโลกก็มีโอกาสนิพพานได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคับถ้ามนุษย์ทั้งโลกนิพพานหมด โลกนี้ก็จะไม่มีมนุษย์แล้วหรอคับ เพราะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีก แล้วยังงี้วรจรชีวิตของโลกนี่ก็จะเปลี่ยนไปหรือคับ

สิทธิกับความเป็นจริงนั้นไม่จำต้องเป็นสิ่งเดียวกัน เช่น ตามหลักวิทยาศาสตร์ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิอยู่ได้ถึง ๑๐๐ ปี แต่ในความเป็นจริง ก็อย่างที่ทราบกัน น้อยคนมากที่จะมีอายุถึงขนาดนั้น ส่วนใหญ่ตายก่อนอายุ ๗๕ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ มากมาย ในทำนองเดียวกัน แม้มนุษย์ทุกคนมีสิทธินิพพานได้ เพราะ “อริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของคน(ทุกคน)” ดังมีพุทธพจน์รับรอง แต่ในความเป็นจริง น้อยคนที่จะบรรลุนิพพาน

อันที่จริง ลองสมมติเล่น ๆ ว่า มนุษย์ทั้งโลกนิพพานกันหมด แม้กระนั้นก็ใช่ว่าโลกนี้จะไม่มีมนุษย์เหลือ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ทั้งโลกจะนิพพานพร้อมกัน จำนวนไม่น้อยคงมีครอบครัวหรือลูกหลานก่อนบรรลุนิพพาน (เช่น มีครอบครัวก่อนออกบวช หรือบรรลุนิพพานขณะที่เป็นฆราวาส) นั่นหมายความว่าขณะที่คนกลุ่มหนึ่งบรรลุนิพพาน ก็ยังมีคนอีกมากมายที่มีลูกหลานสืบต่อวงศ์ตระกูล (และเผ่าพันธุ์) ลูกหลานเหล่านี้ก่อนจะบรรลุนิพพาน ก็คงมีครอบครัวและลูกหลานอีกทอดหนึ่ง เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จึงยากที่มนุษย์จะหมดจากโลกได้ เว้นแต่ระบบนิเวศของโลกจะถึงจุดวิกฤตอย่างหนักจนมนุษย์ไม่สามารถจะอยู่ได้ ถึงตอนนั้นก็จะไม่มีมนุษย์หลงเหลืออย่างแน่นอน

สรุปก็คือ ไม่ว่าจะคำนึงถึงความเป็นจริง หรือสมมติเล่น ๆ ก็ยังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่ในโลกอย่างแน่นอน (จนกว่าโลกจะวิกฤตจริง ๆ ดังที่ว่า) ดังนั้นคุณจึงอย่าห่วงกังวลเลย ขอให้พยายามใช้เวลาที่มีอยู่ในโลกนี้และในภาวะมนุษย์นี้เพื่อการเข้าใกล้นิพพานให้มากที่สุดจะดีกว่า

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved