ปุจฉา-วิสัชนา > การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลเป็นประชาธิปไตยหรือไม่
กลับหน้าแรก

การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลเป็นประชาธิปไตยหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการถามพระคุณเจ้า ครับ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเทียบเคียงได้ว่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือไม่ อย่างไร ครับ เพราะดูเหมือนพระบรมศาสดาจะมีอำนาจในการกำหนดพระวินัยทั้งหมด กราบขอบพระคุณครับ

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้บัญญัติสิกขาบทหรือข้อบังคับของคณะสงฆ์ก็จริง แต่การดำเนินกิจการของสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆกรรมนั้น ล้วนอาศัยมติของสงฆ์เป็นเอกฉันท์ จึงจะสำเร็จได้ อาทิ การรับสมาชิกใหม่ (อุปสมบท) การมอบไตรจีวร(ผ้ากฐิน)แก่ภิกษุ เป็นต้น มองในแง่นี้คณะสงฆ์เป็นมากกว่าประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยอาศัยเสียงข้างมาก มิใช่เสียงเอกฉันท์ อันที่จริงหลักการนี้ยังคงใช้อยู่กระทั่งปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริง สังฆกรรมส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่พิธีกรรม การตัดสินใจอยู่ที่เจ้าอาวาสเป็นหลัก มีน้อยแห่งที่ยังคงใช้มติเอกฉันท์ของสงฆ์ในการทำสังฆกรรม นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรฟื้นฟูให้กลับมาสู่คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved