ปุจฉา-วิสัชนา > การเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร
กลับหน้าแรก

การเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์คะ ในเมื่อการเกิดไม่น่ายินดี การเกิดเป็นทุกข์ร่ำไป แล้วเวลามีคนคลอดบุตร เราจะแสดงออกต่อเขาอย่างไรดีคะ เพราะถ้าบอกเขาว่ายินดีด้วย ก็เท่ากับเรามุสา เพราะจิตเราไม่ยินดีเอาจริง ๆ นะคะ

การเกิดเป็นทุกข์ก็จริง แต่เมื่อเกิดมาแล้ว ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ คือทุกข์กายก็จริง แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ ดังเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ ท่านไม่เป็นทุกข์แล้ว แม้ยังต้องแก่ เจ็บ และตายก็ตาม

อันที่จริงในอีกด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากมาก เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติธรรมยิ่งยากกว่าอีก (ดังนั้นหากเขาเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติธรรมจึงนับว่าเป็นโชคอย่างยิ่ง) ใช่แต่เท่านั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ยังเป็นสุคติของเทวดา ดังมีพุทธพจน์ว่า “ความเป็นมนุษย์ นับว่าเป็นการไปสุคติของเทพทั้งหลาย” เทวดาเมื่อจะจุติ(ดับ) ย่อมปรารถนาการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติเหนือเทวดา(ชั้นดาวดึงส์) ๓ ประการคือ กล้าหาญกว่า มีสติดีกว่า และมีการประพฤติพรหมจรรย์ (การปฏิบัติตามอริยมรรค)

กล่าวได้ว่าเด็กที่เกิดมาทุกคนในโลกนี้ถือว่ามีโชค ต้องมีบุญหนุนส่งจึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ อีกทั้งมีศักยภาพที่จะทำความดีงาม สามารถสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้มากมาย รวมทั้งสามารถจะพ้นทุกข์ได้ด้วย ดังนั้นจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ได้ ถึงแม้ว่าโลกที่รายล้อมเขาทุกวันนี้และในอนาคตจะเต็มไปด้วยสิ่งเร้ากระตุ้นกิเลส แต่หากเขาได้รับการเลี้ยงดูที่ดี มีกัลยาณมิตรที่แนะนำให้พบธรรม และได้ปฏิบัติตามอริยมรรค เขาย่อมได้รับประโยชน์อย่างสูง(ถึงสูงสุด)ของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแน่นอน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved