ปุจฉา-วิสัชนา > แม่ไม่สนับสนุนให้ถือศีลหรือบวชจัดเป็นมารหรือไม่
กลับหน้าแรก

แม่ไม่สนับสนุนให้ถือศีลหรือบวชจัดเป็นมารหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ มีคำถามค่ะ เคยบอกกับแม่ว่าอยากไปถือศีลครั้งละนานๆ หลายๆ เดือน เป็นไปได้อยากบวช แม่บอกว่าอย่าไปเลย รอให้แม่ตายก่อนค่อยไป สอบถามพระอาจารย์ท่านอื่น ท่านว่า แม่เป็นมาร แม่เป็นมารเราได้ด้วยหรือคะ

มาร หมายถึงสิ่งที่กำจัดหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี มี ๕ ประการคือ ๑.กิเลสมาร ๒.ขันธมาร (หมายถึงขันธ์ทั้ง ๕) ๓.อภิสังขารมาร(หมายถึงสิ่งปรุงแต่งกรรม) ๔.เทวปุตตมาร (หมายถึงมารที่เป็นเทวดา) ๕.มัจจุมาร (หมายถึงความตาย) ทั้ง ๕ ประการไม่มีข้อใดตรงกับที่คุณกล่าวมา ดังนั้นการที่แม่ไม่สนับสนุนให้บวชนั้นไม่ถือว่าเป็นมาร แม่ทำเช่นนั้นด้วยความปรารถนาดีต่อคุณ หากคุณสามารถอธิบายให้ท่านเห็นว่าการถือศีลหรือการบวชนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูล ช่วยให้ชีวิตของคุณเจริญงอกงาม ท่านย่อมสนับสนุนและอนุโมทนา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved