ปุจฉา-วิสัชนา > ภัยธรรมชาติที่ทำให้คนตายมากๆ เป็นเรื่องของกรรมหรือไม่
กลับหน้าแรก

ภัยธรรมชาติที่ทำให้คนตายมากๆ เป็นเรื่องของกรรมหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ กระผมมีเรื่องจะกราบถามพระอาจารย์ ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยวิสัชนาด้วยว่า เรื่องของภัยธรรมชาติมีคนบอกว่าเป็นเรื่องของกรรม มันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันหรือไม่ ทำไมบางกรณีผู้คนจำนวนมากมายต้องมาเสียชีวิตพร้อม ๆ กัน กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาครับ

ความเป็นไปในโลกนี้ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยกฎแห่งกรรมเท่านั้น ยังมีกฎอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อความเป็นไปของโลกและมนุษย์ทุกคน พระพุทธเจ้าเรียกว่านิยาม ๕ หนึ่งในนั้นคือ อุตุนิยาม ซึ่งหมายถึงกฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภัยธรรมชาตินั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตุนิยาม อย่างไรก็ตามการกระทำของมนุษย์ ที่เรียกว่ากรรมนั้น นับวันจะส่งผลต่อธรรมชาติมากขึ้น เช่น การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดภัยธรรมชาติมากมายที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แต่กรรมดังกล่าวเป็นกรรมร่วมของมนุษย์ ซึ่งมีความหมายต่างจากกรรมที่คุณถามมา

ภัยธรรมชาติมีมาช้านานก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกเสียอีก และแม้มีมนุษย์เกิดขึ้นแล้ว สมัยก่อนก็มีคนตายไม่มากจากภัยธรรมชาติ เพราะมนุษย์ยังมีน้อย และอยู่กระจัดกระจาย แต่มายุคปัจจุบันมนุษย์มีมากขึ้นถึง ๗,๐๐๐ ล้านคน และอยู่กระจุกกันมาก ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นจึงมีคนล้มตายมากมาย เรื่องนี้อธิบายได้ด้วยเหตุปัจจัยทางสังคมและวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เกี่ยวกับวิบากกรรมของผู้คนอย่างใด ยกเว้นวิบากกรรมอันเนื่องมาจากการร่วมกันทำลายธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในรอบร้อยปีที่ผ่านมา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved