ปุจฉา-วิสัชนา > พุทธวิธีปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในองค์กร
กลับหน้าแรก

พุทธวิธีปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในองค์กร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ ดิฉันมีข้อปัญหา อยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าค่ะ ตอนนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานในบริษัทรู้สึกรักในองค์กรค่ะ แต่เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีทัศนคติที่หลายหลากค่ะ อยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าค่ะ ว่าในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงมีวิธีหรือข้อธรรมะอะไรในการเปลี่ยนทัศนคติ (mindset) ให้แก่เหล่าสาวกของพระพุทธองค์ให้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะ ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยน mindset ของคน ควรจะเริ่มที่ไหนก่อนคะ กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากค่ะ ภูริกา

เท่าที่อาตมาศึกษามา พระพุทธองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครมาเลื่อมใสพุทธศาสนา อย่างอุบาลีคหบดีซึ่งเป็นสาวกคนสำคัญของนิครนถ์นาฏบุตร เมื่อพระองค์แสดงธรรมจนเขาเกิดศรัทธาในพระองค์ จึงขอสมาทานเป็นอุบาสก ถือเอาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ พระองค์ทรงขอให้เขาใคร่ครวญให้ดีเพราะเขาเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญประดุจ “บ่อน้ำ” ของพวกนิครนถ์ แต่อุบาลีคหบดีก็ยังยืนยัน สุดท้ายพระองค์ก็ทรงยอมรับเขาเป็นอุบาสก ขณะเดียวกันก็ทรงแนะนำให้เขาอุปถัมภ์นิครนถ์นาฏบุตรต่อไป

สิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญมากกว่าก็คือ การช่วยให้ผู้คนเห็นธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์ พูดอีกอย่างคือทำให้เขาเกิดปัญญา ปัจจัยหรือกระบวนการที่นำไปสู่ปัญญานั้น พระองค์ได้จำแนกไว้ว่า มี ๔ ประการ ดังมีพุทธพจน์ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา กล่าวคือ การเสวนาสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ" สองประการแรกเป็นเรื่องของกัลยาณมิตรหรือสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งทำให้เกิดการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงาม จากนั้นก็ทำให้รู้จักคิดหรือคิดเป็นคิดถูกวิธี รวมถึงการรู้จักใคร่ครวญอย่างมีเหตุผลและถูกทิศถูกทาง (เช่น เวลามีความทุกข์ ก็ไม่มัวแต่โทษคนอื่น แต่หันมามองตน) แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องมีการลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วย (เช่น ให้ทาน รักษาศีล และภาวนา) จึงจะเกิดปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิได้

หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนแนวคิดของพนักงานในองค์กร ก็ควรนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้นจากการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เขาได้รับฟังสิ่งดี ๆ จากกัลยาณมิตรหรือผู้รู้ เพื่อเกิดข้อคิดและมีวิธีคิดที่ถูกต้อง จากนั้นก็ต้องมีการฝึกฝนหรือการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าทัศนคติหรือพฤติกรรมอะไรที่คุณอยากให้เกิดมีขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved