ปุจฉา-วิสัชนา > อย่างไรจึงจะเรียกว่าผิดศีล
กลับหน้าแรก

อย่างไรจึงจะเรียกว่าผิดศีล

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามครับ คือผมเคยได้ไปฟังการบรรยายธรรมในสถานที่แห่งหนึ่ง เรื่องการรักษาศีล ๕ พระท่านบอกว่า การจะทำผิดศีลแต่ละข้อได้นั้น ต้องประกอบด้วย ๕ ข้อย่อย เช่น ศีลข้อ ๔ มุสาวาทาฯ ก็จะมีข้อย่อยอีก ๕ ข้อ เช่น ๑. รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องโกหก ๒. พยายามพูดโกหก ๓. ผู้ฟังเชื่อสิ่งที่เราพูด ๔....๕.... เมื่อทำครบ ๕ ข้อย่อยถึงจะเรียกว่าผิดศีล ข้อนี้เท็จจริงอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

การกระทำที่ผิดศีลนั้น จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วน เช่น ศีลข้อ ๔ มีองค์ประกอบ ๔ ประการคือ ๑.เรื่องไม่จริง ๒.มีเจตนาที่จะพูดเรื่องไม่จริงนั้น ๓.พยายามพูดหรือกระทำเพื่อให้เรื่องไม่จริงนั้นแพร่ออกไป ๔.ผู้อื่นรับรู้หรือหลงเชื่อเรื่องไม่จริงนั้น หากองค์ประกอบไม่ครบทั้ง ๔ ประการ ก็ถือว่าการผิดศีลข้อมุสาวาทนนั้นไม่สำเร็จ หรือยังไม่ผิดศีลเต็มร้อย

ข้อนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถา ซึ่งสำคัญรองลงมาจากพระไตรปิฎก อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าศีลนั้นเป็นเรื่องของกายกรรมหรือวจีกรรม ถ้าเป็นมโนกรรมอย่างเดียว เช่น อยากพูดโกหกล่อลวงเขา ยังไม่ถือว่าผิดศีล แต่ก็ทำให้ใจเศร้าหมองได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved