ปุจฉา-วิสัชนา > ข้อมูลทางสถิติชี้ว่า ผู้มีอายุ 65-74 ปี ไม่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรม
กลับหน้าแรก

ข้อมูลทางสถิติชี้ว่า ผู้มีอายุ 65-74 ปี ไม่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรียนพระอาจารย์ ดิฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องความสุข แล้วพบว่าการตักบาตรเป็นประจำและการนั่งสมาธิ ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป แต่กลับไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับผู้สูงอายุ ๖๕ - ๗๔ ปี อยากถามว่าจะอธิบายด้วยหลักธรรมอย่างไรดี ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะ

อาตมาไม่แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงได้มากเพียงใด เป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างของคุณที่เป็นผู้สูงอายุ ๖๕-๗๔ ปี ยังไม่ครอบคลุมหรือเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุทั้งหลายได้มากเพียงพอ เรื่องนี้น่าจะอธิบายได้ด้วยหลักการทางสถิติมากกว่าด้วยหลักธรรม อย่างไรก็ตามหากการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทำได้ถูกต้องแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีส่วนสำคัญในการทำให้มีความสุขไม่มากนักจากการตักบาตรและนั่งสมาธิ เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved