ปุจฉา-วิสัชนา > พิพากษาให้ประหารชีวิตเป็นบาปไหม
กลับหน้าแรก

พิพากษาให้ประหารชีวิตเป็นบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการ ผมกราบเรียนถามกรณีอาชีพผู้พิพากษาที่ลงโทษประหารชีวิตผู้อื่นทางธรรมะจะถือว่าบาปหรือไม่ จะอ้างได้ไหมว่าทำตามหน้าที่ ในฐานะทางโลก

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์ โอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี ขณะที่เป็นพระกุมารพระองค์ระลึกชาติได้ว่าเคยตกนรกเนื่องจากสมัยที่เกิดเป็นกษัตริย์ได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตผู้คนมากมาย พระองค์เกิดความหวาดกลัว ไม่อยากเป็นกษัตริย์ จึงแกล้งทำเป็นคนง่อยเปลี้ย หูหนวก และเป็นใบ้ เป็นที่มาของสมญานามว่า “พระเตมีย์ใบ”

เรื่องราวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การตัดสินลงโทษประหารชีวิตนั้นเป็นบาป แม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าด้วยตนเองก็ตาม อย่างไรก็ตามบาปอาจจะลดลงไปได้บ้างหากตัดสินด้วยความเที่ยงธรรม ไม่ได้ทำด้วยความโกรธเกลียด โดยที่ในใจนั้นมุ่งที่การรักษากฎหมาย ยิ่งกว่ามุ่งกำจัดชีวิตของจำเลยให้ตกไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved