ปุจฉา-วิสัชนา > พระอรหันต์ในยุคนี้มีท่านใดกันบ้าง
กลับหน้าแรก

พระอรหันต์ในยุคนี้มีท่านใดกันบ้าง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กระผมอยากทราบว่า พระอรหันต์ในยุคนี้มีท่านใดกันบ้าง เพื่อกระผมจะได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการ

อาตมาตอบคุณไม่ได้ เพราะไม่มีญาณหยั่งรู้ภูมิปัญญาหรือภูมิธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย มีแต่ได้ยินเสียงล่ำลือว่าหลวงพ่อรูปนี้หลวงตารูปนั้นเป็นพระอรหันต์ โดยที่ผู้ล่ำลือนั้นก็มักได้ยินมาอีกต่อหนึ่ง บ่อยครั้งปรากฏว่าเป็นการอุปโลกน์กันเอาเอง เมื่อความจริงปรากฏ ก็ “หน้าแตก”กันเป็นแถว ๆ ดังกรณีเณรคำ ซึ่งก่อนที่จะมีเรื่องอื้อฉาว ก็มีเสียงล่ำลือว่าเป็นพระอรหันต์ จนผู้คนหลั่งไหลกันมาเคารพสักการะกันมากมาย โดยหารู้ไม่ว่าได้ตกเป็นเครื่องมือของเขาไปแล้ว นี้เป็นเพราะการหลงเชื่อเสียงเล่าลือโดยปราศจากวิจารณญาณ

ปุถุชนนั้นยากที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ แม้เป็นถึงครูบาอาจารย์หรือมีญาณพิเศษ ก็อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ดังมีตัวอย่างมากมายมาแล้ว ดังนั้นอาตมาจึงไม่ควรเชื่อคำล่ำลือง่าย ๆ เวลาได้ยินเรื่องแบบนี้แม้จะมาจากปากของครูบาอาจารย์หรือพระภิกษุ ก็พึงระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ... อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา” ขอให้ใช้วิจารณญาณไตร่ตรองก่อน

อย่างไรก็ตามแม้เราไม่รู้ว่าท่านผู้ใดเป็นพระอรหันต์ แต่ปุถุชนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ก็พอรู้ว่าท่านผู้ใดมีภูมิปัญญา ภูมิธรรมสูงกว่าเรา หรือสอนถูกต้องตามพุทธวจนะ เมื่อพบท่านผู้นั้น ก็ควรสดับฟังคำสอนของท่านแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตน (ไม่ใช่เพียงแค่นมัสการท่านเพื่อ “เอาบุญ”เท่านั้น) หากคุณทำได้เช่นนี้ ก็ย่อมประสบความสุขความเจริญอย่างแน่นอน แม้ท่านเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ตาม

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved