กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > เห็นทุกข์ พ้นทุกข์
กลับหน้าแรก

เห็นทุกข์ พ้นทุกข์
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

คำนำ

การเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าเป็นโชคอันประเสริฐ มิใช่เพียงเพราะว่าการครองอัตภาพอย่างมนุษย์เป็นของยากเท่านั้น ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ การได้ครองครองศักยภาพอันทรงคุณค่ายิ่ง ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า เราทุกคนล้วนมีอริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัว หมายความว่าเราทุกคนมีความสามารถที่จะเป็นอิสระจากทุกข์ได้

แม้เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับรูปและนามซึ่งล้วนถูกความทุกข์บีบคั้น แต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีสติ และความรู้สึกตัว ซึ่งสามารถนำพาจิตใจให้ออกจากความหลงและความทุกข์ได้ แม้ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องประสบ แต่ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องถูกครอบงำด้วยความทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย ตราบใดที่มีความทุกข์ หนทางแห่งความไม่ทุกข์ก็ย่อมปรากฏ ดังหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณได้ย้ำเสมอว่า ในทุกข์มีความไม่ทุกข์ ในความหลงมีความไม่หลง เมื่อใดที่เห็นทุกข์ ก็ไม่เป็นผู้ทุกข์ เมื่อใดที่เห็นความหลง ก็ไม่เป็นผู้หลง ขณะที่สติเป็นตาใน ช่วยให้เห็น ไม่เข้าไปเป็น ความรู้สึกตัวก็ช่วยให้จิตหลุดจากความหลง เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ ขณะเดียวกันเมื่อเห็นอาการของกายและใจอย่างต่อเนื่องด้วยสติ หรือเมื่อกำหนดรู้ทุกข์ด้วยความรู้สึกตัว ปัญญาก็พัฒนาจนเห็นสัจธรรมของกายและใจ ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน มิอาจยึดติดถือมั่นได้ การปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงก็ปรากฏ จิตเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง จนทุกข์มิอาจครอบงำได้ต่อไป

การเจริญสติ สร้างความรู้สึกตัว จึงเป็นหนทางสู่ความสงบเย็นเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังหลวงพ่อคำเขียนกล่าวว่า เมื่อ “เจริญสติปัฏฐาน (ก็)เห็นกระแสพระนิพพานเลยทีเดียว” ดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว จึงควรนำสติและความรู้สึกตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาให้เต็มศักยภาพ ใช้ชีวิตเพื่ออุทิศให้กับการปฏิบัติธรรม เพื่อถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

หลวงพ่อคำเขียน เป็นผู้หนึ่งที่อุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม จากนั้นท่านก็ยังอุทิศชีวิตให้กับการสอนธรรม สนับสนุนเกื้อกูลผู้คนให้ขวนขวายในการฝึกจิต เจริญสติและความรู้สึกตัว จนเกิดปัญญา นำพาชีวิตเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์ แม้ท่านละสังขารไปแล้ว คำสอนของท่านก็ยังมีคุณค่า ช่วยให้เราเข้าถึงแก่นแท้แห่งพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดา เพื่อการเป็นอิสระจากความทุกข์

ในวาระครบ ๘ ปีแห่งการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน คณะศิษยานุศิษย์ได้นำคำบรรยายธรรมที่น่าสนใจของหลวงพ่อในช่วงท้ายของชีวิตท่าน มาตีพิมพ์ เพื่อให้ข้อคิดและเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ใฝ่ธรรม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดกำลังใจและเห็นความสำคัญของการฝึกตนจนพ้นทุกข์ในที่สุด

พระไพศาล วิสาโล


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved