กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > มองชีวิต พินิจธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

มองชีวิต พินิจธรรม
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒
จัดพิมพ์โดย ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์

คำปรารภ

ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ปีนี้  ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์ได้จัดให้มีการบำเพ็ญทักษิณานุประทาน ประจำปี  ณ วัดเครือวัลย์ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ นายก๊กกี๊ และนางกิมวา แซ่อุ่ย ผู้เป็นบิดาและมารดา   ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวที่วายชนม์ ได้แก่ นางผ่งหลั่น แซ่อุ่ย ผู้เป็นย่า  นายก๊กซิน แซ่อุ่ย ผู้เป็นลุง นางตวงเกี่ยว แซ่เล้า ผู้เป็นป้า และนายถาวร วงศ์วรวิสิทธิ์ ผู้เป็นน้อง  ในโอกาสนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง มองชีวิต พินิจธรรม เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานดังที่ได้ปฏิบัติมาทุกปี

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความที่พระไพศาล วิสาโลเขียนนับแต่ปลายปี ๒๕๕๔ จนถึงปี ๒๕๖๑  ส่วนใหญ่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์จิตวิวัฒน์ หนังสือพิมพ์มติชน  นอกนั้นก็พิมพ์ในวาระและโอกาสต่าง ๆ กัน  มีบางบทความที่ปรับจากคำบรรยายของท่านที่วัดป่าสุคะโต แต่เกือบทั้งหมดเป็นข้อเขียน ซึ่งมุ่งให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตอย่างถูกต้อง คือเกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม 

เนื่องจากบทความที่รวบรวมในโอกาสนี้มีมาก หากพิมพ์ในคราวเดียวกัน หนังสือจะหนาเกินไป จึงได้นำเฉพาะครึ่งแรกมาพิมพ์ในปีนี้ก่อน  ส่วนที่เหลือคงได้พิมพ์ในโอกาสต่อไป

ในการพิมพ์ครั้งนี้ “โลลุทายี” ได้ช่วยจัดทำรูปเล่ม วาดรูปประกอบ และภาพปก รวมทั้งดำเนินการจัดพิมพ์ ทั้งนี้โดยมี “ป้าเก๋ง” ช่วยตรวจหาคำผิด  นอกจากนั้นทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งยังได้จากคุณหมอทิวา และคุณไอลดา วงษ์รักษ์  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved