กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำปรารภ

ความสุข กับ ความสบาย แม้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ก็มิใช่สิ่งเดียวกัน  ชีวิตที่สะดวกสบายเพราะพรั่งพร้อมด้วยวัตถุ อาจเป็นชีวิตที่ไร้สุขก็ได้  ใช่หรือไม่ว่าทุกวันนี้ผู้คนมีความสบายกว่าแต่ก่อนมาก แต่ความสุขก็มิได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเลย   เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ทำให้สบายกายก็จริง แต่อาจตามมาด้วยความทุกข์ใจก็ได้ เพราะภาระเพิ่มขึ้น  หรือไม่พอใจในสิ่งที่ได้มา

เป็นธรรมดาที่พ่อแม่ย่อมอยากให้ลูกมีชีวิตที่สะดวกสบาย จึงอยากให้ลูกมีอาชีพการงานที่มั่นคง ซึ่งสำหรับสังคมไทย นั่นหมายถึงการเรียนเก่ง จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง พ่อแม่จำนวนมากจึงเคี่ยวเข็นให้ลูกมีความรู้เยอะ ๆ ได้คะแนนดี ๆ แต่สิ่งที่มักมองข้ามไปก็คือ คุณภาพของจิตใจ หรือพัฒนาการทางอารมณ์  อันเกิดจากคุณธรรมความดี และการรู้จักคิด มองเป็น เห็นถูก รวมทั้งความเข้าใจในชีวิต  ปราศจากซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว ก็ยากที่ใครจะมีความสุขได้

พูดอีกอย่าง นอกจากวิชาชีพหรือวิชาการแล้ว  เด็กควรมีวิชาชีวิตติดตัวด้วย   วิชาชีพหรือวิชาการนั้น อาจช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และมีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่วิชาชีวิตนั้น ช่วยให้เด็กมีความสุข รู้จักรักษาใจไม่ให้ทุกข์เมื่อประสบความไม่สมหวังหรือความพลัดพรากสูญเสีย อันเป็นธรรมดาของชีวิต อันที่จริงมิใช่แต่เด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็ควรมีวิชาชีวิตด้วยเช่นกัน

เนื้อหาในหนังสือเล่มเล็กนี้มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนทอสี  คำบรรยายดังกล่าวเคยตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเรื่อง อภัยมรรคา ๑ โดยโรงเรียนทอสี  สำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ ได้แยกคำบรรยายดังกล่าวออกมาต่างหาก เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจในวงกว้างขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved