กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ธรรมส่องใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ธรรมส่องใจ

ISBN 974-94492-7-4
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์
ร.ร. วรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๔

แบ่งปันบน facebook Share

 

คำปรารภ

นับแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา คณะผู้บริหาร ตลอดจนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวรรณสว่างจิตได้มาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดป่าสุคะโต อย่างต่อเนื่อง ในการอบรมแต่ละครั้ง นอกจากจะมีการทำสมาธิภาวนา และการทำกิจกรรมกลุ่มโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแล้ว ยังมีการแสดงธรรมหลังการทำวัตรเช้าและเย็นด้วย

เมื่อปี ๒๕๔๗ ทางโรงเรียนวรรณสว่างจิตขอนำคำบรรยายธรรมดังกล่าวบางส่วนไปจัดพิมพ์เป็นเล่มในชื่อ ธรรมสว่างจิต เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานในงานทอดกฐิน ณ วัดป่าสุคะโตในปีนั้น มาปีนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอนำคำบรรยายส่วนที่เหลือนำไปตีพิมพ์เป็นธรรมทาน เนื่องในโอกาสครบ ๒๐ ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียน

คำบรรยายที่นำมารวมพิมพ์เป็นเล่มในครั้งนี้ คัดเฉพาะที่แสดงแก่ผู้มารับการอบรมในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ และมีนาคม ๒๕๔๗ เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้หนังสือหนาเกินไป โดยได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการอ่านด้วยตา แทนที่จะฟังด้วยหูดังเมื่อได้บรรยายครั้งแรก เนื้อหาของคำบรรยายในเล่มนี้กล่าวในภาพรวมคงไม่ต่างจากธรรมสว่างจิต มากนัก นั่นคือ การเน้นให้หมั่นมองตนและรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตนอยู่เสมอ ทั้งนี้โดยอาศัยสติเป็นดั่ง “ตาใน” และปัญญาเป็นเสมือนประทีปที่สาดส่องใจของเราให้สว่างไสว ไม่ถูกอารมณ์อกุศลปกคลุมดังแต่ก่อน

ขอให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเป็นเครื่องส่องใจให้ผู้อ่านได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริง และจะดียิ่งกว่านั้นหากผู้อ่านบังเกิดฉันทะที่จะพัฒนาสติและปัญญาให้เจริญงอกงามในตน เพราะนั่นคือเครื่องส่องใจที่วางใจได้อย่างแท้จริง

ในโอกาสที่โรงเรียนวรรณสว่างจิตดำเนินกิจการมาครบ ๒ ทศวรรษ ขอให้ประสบการณ์อันยาวนานเป็นฐานให้แก่การก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ด้วยการส่งเสริมกุลบุตรกุลธิดาให้มีฉันทะในการเรียนรู้คู่กับการดำรงตนอยู่ในคุณธรรม พร้อมกันนั้นขอให้คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้ามีความสุขกับการทำภารกิจอันสำคัญนี้ อีกทั้งก้าวไปในธรรมด้วยความมุ่งมั่น จนทุกข์ภัยและอุปสรรคทั้งปวงไม่อาจสั่นคลอนได้

พระไพศาล วิสาโล
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved