กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > วิถีสู่ความสุขอันประเสริฐ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

 

วิถีสู่ความสุขอันประเสริฐ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

 

คำปรารภ

เมื่อพูดถึงความสุข หลายคนนึกถึงการมี การได้ หรือการเสพ ถ้ามีเยอะ ๆ เสพมาก ๆ ความสุขก็จะเพิ่มพูน แต่คนจำนวนไม่น้อยพบว่าความสุขดังกล่าวจืดจางอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสร้างภาระ ก่อโทษหรือความทุกข์ใจตามมามิใช่น้อย แท้จริงแล้วมีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้น นั่นคือความสุขจากการทำดี ทำสิ่งที่มีคุณค่า รวมทั้งความสุขจากการทำจิต หรือวางใจให้ถูกต้อง การกระทำดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้พบความสุขในยามที่ชีวิตเป็นปกติสุขเท่านั้น หากยังรักษาใจไม่ให้ทุกข์ในยามที่เจอความผันผวนปรวนแปรหรือเหตุร้ายอันเป็นธรรมดาของชีวิต

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงความสุขอันประเสริฐ หรือพ้นจากความทุกข์ได้ พระพุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงศักยภาพดังกล่าว ใช่แต่เท่านั้น พระองค์ยังทรงบอกหนทางสู่ความสุขอันประเสริฐนั้นให้แก่เราด้วย เป็นหนทางที่บุคคลพึงน้อมนำมาเป็นวิถีชีวิต โดยการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อหล่อเลี้ยงศักยภาพดังกล่าวเจริญงอกงาม จนพาเราเข้าถึงความสงบเย็นภายในอย่างแท้จริง แม้โลกภายนอกจะรุ่มร้อนยุ่งเหยิงและปั่นป่วนเพียงใดก็ตาม

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายสามชิ้นของข้าพเจ้า ณ วัดป่าสุคะโต คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรมเห็นว่ามีประโยชน์ และประสงค์ที่จะเผยแพร่เป็นธรรมทาน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตในวาระคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออนุโมทนาและขอบคุณในกุศลจิตดังกล่าวของคุณหมอและคณะ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีฉันทะในการทำความดี มีความเพียรในการทำสิ่งที่มีคุณค่า เปี่ยมด้วยประโยชนตนและประโยชน์ท่าน ขณะเดียวกันก็รู้จักวางใจ แม้ประสบอนิฏฐารมณ์เพียงใด ก็รักษาใจให้เป็นปกติได้ อีกทั้งนำมาใช้ในการฝึกตนให้เจริญงอกงาม จนเข้าถึงความสุขอันประเสริฐในที่สุด

พระไพศาล วิสาโล
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved