ปุจฉา-วิสัชนา > พระพุทธเจ้าฉันเจหรือไม่
กลับหน้าแรก

พระพุทธเจ้าฉันเจหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 2 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กระผมขอรบกวนพระอาจารย์อีกขอรับ "พระพุทธเจ้าฉันเจหรือเปล่าขอรับ" กระผมอยากทราบรบกวนพระอาจารย์อีกครั้ง นะขอรับขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะขอรับ

จากหลักฐานที่มีในพระไตรปิฎก ทำให้เชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเจ ดังมีบันทึกว่า ครั้งหนึ่งหมอชีวกโกมารภัจจ์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้ยินมาว่ามีคนฆ่าสัตว์แล้วนำมาทำอาหารถวายพระองค์ พระองค์ทรงทราบแล้วยังฉันอาหารนั้นอยู่ เป็นการกล่าวอ้างผิดๆใช่หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เรื่องนี้ไม่จริงเลย เนื้อสัตว์ที่พระองค์ไม่ฉันมีสามอย่างคือ สัตว์ที่ได้เห็นเขาฆ่า สัตว์ที่ได้ยินมาว่าเขาฆ่า และสัตว์ที่ทรงสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อทำอาหารถวายพระองค์

อีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตต์ ซึ่งต้องการเป็นใหญ่แทนพระพุทธองค์ จึงเสนอเงื่อนไข ๕ ประการให้แก่พระพุทธองค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดของตน ขณะเดียวกันก็เพื่อทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในพระองค์เพราะเชื่อแน่ว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว เงื่อนไขทั้ง ๕ นั้นได้แก่

1. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิต ภิกษุที่อาศัยบ้านอยู่ต้องมีโทษ
2.ภิกษุทั้งหลายควรบิณฑบาตตลอดชีวิต ใครรับนิมนต์ต้องมีโทษ
3.ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต ห้ามรับผ้าคหบดี ใครยินดีผ้าคหบดีต้องมีโทษ
4.ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยที่มุงบังมีโทษ
5.ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อ ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อต้องมีโทษ

ข้อที่ ๕ นั้นบ่งบอกเป็นนัยว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ฉันปลาและเนื้อ

อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรมองว่าการฉันเจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ฉันเนื้อได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทรงมุ่งหวังให้พระภิกษุเป็นผู้เลี้ยงง่าย ญาติโยมถวายอะไร ก็ฉันอย่างนั้น (ยกเว้นเนื้อ ๑๐ ประการ เช่น เนื้อคน เนื้อเสือ) อีกประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะอาหารสมัยก่อนนั้นค่อนข้างอัตคัด ไม่สามารถเลือกได้มากนัก แต่สมัยนี้อาหารมีอย่างอุดมสมบูรณ์ เนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมาก จนผู้คนกินอย่างล้นเกิน เกิดปัญหาสุขภาพตามมา และนำไปสู่การเบียดเบียนสัตว์มากขึ้น การที่พระหันมาฉันมังสวิรัติบ้าง น่าจะดีหากไม่เป็นการรบกวนญาติโยม นอกจากดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยลดการเบียดเบียนสัตว์ด้วย แต่ก็ควรฉันด้วยความไม่ยึดติดถือมั่นหรือด้วยมานะว่าตนวิเศษกว่าผู้ที่กินเนื้อ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved