ปุจฉา-วิสัชนา > ทำอย่างไรจึงเห็นจริง
กลับหน้าแรก

ทำอย่างไรจึงเห็นจริง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

(ตัวความเห็นเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ คือ เห็นจริงตามความเป็นจริง ไม่ใช่รู้จริงอย่างเดียว ต้องเห็นจริงด้วย การรู้จริงอย่างเดียวมีหลายช่องทาง เช่น เราศึกษาธรรมะจากตำรา ฟังธรรมจากครูอาจารย์ อันนนั้นก็รู้ อันนี้ก็รู้ การรู้อย่างนี้ ไม่มีผลดีอะไร เพราะเรายังไม่เห็นจริงตามความรู้จริงที่ว่ามา การศึกษาธรรมะที่เราต้องการคือ เพื่อให้เห็นจริงในขั้นสุดท้าย การเห็นจริงมีทั้งขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียด ต้องอบรมตนเองให้เป็นอย่างนี้)

ทำอย่างไรให้เห็นจริงตาม ความเป็นจริงดังคำสอนหลวงพ่อทูลครับ

 

การเห็นตามความเป็นจริงนี้ ทำได้อย่างน้อย ๒ วิธี คือ

๑) พิจารณาใคร่ครวญความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งกับตัวเอง เช่น เห็นใบไม้ร่วง ดอกไม้เหี่ยวเฉา ก็พิจารณาจนเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่าง ๆ (อนิจจัง) หรือเมื่อได้ฟังเรื่องราวของคนที่ร่ำรวยแล้วกลับตกต่ำ มีอำนาจมากมายแต่ลงท้ายกลับติดคุก ก็เห็นเลยว่าโลกธรรมนั้นผันผวนปรวนแปร ไม่อาจยึดติดถือมั่นได้ หรือเมื่อตัวเราเจ็บป่วย ก็มองเห็นว่าสังขารนี้เป็นกองทุกข์จริง ๆ เมื่อทำงานสำเร็จคนก็ชื่นชม แต่เมื่อล้มเหลวผู้คนก็ด่าว่า มองเช่นนี้ก็เห็นว่าสรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กัน หากรู้จักมอง ก็จะพบว่าโลกรอบตัวแสดงธรรมให้เราเห็นตลอดเวลา วิธีนี้ ถ้ามีสติและสมาธิตั้งมั่น ก็สามารถทำให้เกิดปัญญาญาณ คือรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่แค่คิดเอาเท่านั้น

๒) ตามดูรู้กายและใจอย่างต่อเนื่อง นั่นคือเจริญสติหรือทำกรรมฐาน เมื่อทำเป็นประจำก็จะเห็นว่า กายและใจนั้นไม่เที่ยง มีความผันแปรตลอดเวลา เกิด ขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ทุกขณะ (อนิจจัง) อีกทั้งยังเห็นทุกข์นั้นมีอยู่กับกายและใจ ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดที่คิดว่าสบาย ไม่นานทุกข์ก็จะปรากฏ คือรู้สึกปวดเมื่อย ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ล้วนแต่พร่อง ตั้งอยู่ไม่ได้นาน (ทุกขัง) เมื่อตามดูรู้กายไปในที่สุดก็จะพบว่า กายและใจไม่ใช่ตัวเราของเรา แท้จริงไม่มีตัวเรา มีแต่กายกับใจ รูปกับนาย ซึ่งควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ (อนัตตา)

ทั้ง ๒ วิธีนี้ควรทำควบคู่กันไป อย่างแรกเป็นภาวนาในชีวิตประจำวัน อย่างที่สองเป็นภาวนาในรูปแบบ ทั้งสองวิธีสามารถทำให้บุคคลบรรลุธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์ ดังมีเรื่องเล่ามากมายในพระไตรปิฎก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved