ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่ทำสมาธิจนได้ฌานจะดับทุกข์ได้ไหม
กลับหน้าแรก

ไม่ทำสมาธิจนได้ฌานจะดับทุกข์ได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ อยากขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ว่า การทำสมาธิด้วยการเจริญสติไม่จำเป็นต้องให้เข้าถึงระดับฌาน ก็สามารถดับทุกข์ได้หรือไม่ ถ้าอาจารย์จะอธิบายและชี้นำเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติจะกราบขอบ พระคุณเป็นอย่างยิ่ง อนุโมทนาครับ

ในสมัยพุทธกาล มีบุคคลจำนวนไม่น้อยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ โดยไม่ได้ฌาน บางท่าน เพียงแค่ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ จิตก็หลุดพ้นจากกิเลส ในการพ้นทุกข์นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือปัญญาที่แลเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะ ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปัญญานั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น จากการฟัง(สุตมยปัญญา) จากการใคร่ครวญ (จินตามยปัญญา) และจากการปฏิบัติ (ภาวนามยปัญญา)

การปฏิบัตินั้นไม่จำต้องบำเพ็ญสมถภาวนาให้ได้ฌานก่อน จึงจะเกิดปัญญาถึงขั้นบรรลุธรรมได้ การเจริญสติปัฏฐาน เห็นกายและใจตามความเป็นจริง จนเกิดปัญญาแจ่มแจ้ง หมดความยึดติดถือมั่นใด ๆ โดยไม่ผ่านฌานก่อนเลยนั้น เป็นไปได้ พระอรหันต์ที่บรรลุธรรมด้วยวิธีดังกล่าวเรียกว่า สุกขวิปัสสโก คือบรรลุธรรมด้วยปัญญาล้วน ๆ หรือปัญญาวิมุตติ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved