ปุจฉา-วิสัชนา > การประพฤติพรหมจรรย์ทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

การประพฤติพรหมจรรย์ทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 11 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอเรียนถามว่า การประพฤติพรหมจรรย์ของสมณเพศมีวิถีทางอย่างไรบ้างคะ

พรหมจรรย์นั้นมีความหมายหลายแง่ ที่กว้างที่สุดคือ การครองชีวิตอันประเสริฐ ที่แคบที่สุดก็คือการถือศีล ๕ แต่คำถามของคุณคงจะหมายถึงการครองชีวิตในทางเนกขัมมะ คือชีวิตที่ปลอดจากกาม โดยเฉพาะเมถุนธรรม สำหรับสมณะหรือภิกษุ มีวินัยห้ามไว้ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องเมถุนธรรมหรือการมีเพศสัมพันธ์ แต่เท่านั้นไม่พอ สิ่งที่จำต้องมีควบคู่ไปก็คือการปฏิบัติธรรม ทั้งที่เป็น ศีล สมาธิ และปัญญา คือฝึกฝนทั้งกาย วาจา และใจ โดยเฉพาะประการหลังนั้น สมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นทำให้จิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน กามราคะไม่ครอบงำ ต่อไปก็ฝึกจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ไม่ใช่แค่เห็นโทษของกามเท่านั้น แต่เห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้เลย จนละวางความหมายมั่นในตัวตนได้ ถึงตรงนี้กิเลสหรือ ความอยากยึดให้อะไรเป็นของตน ก็ไม่มีที่ตั้ง จิตจึงเป็นอิสระ ปลอดโปร่งและเป็นสุขอย่างแท้จริง ไม่ฝากความสุขไว้กับกามหรือสิ่งใด ๆ อีกต่อไป ทำให้ชีวิตพรหมจรรย์เป็นไปอย่างมั่นคงและเป็นธรรมชาติธรรมดาในที่สุด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved