ปุจฉา-วิสัชนา > จิตประภัสสรอยู่ส่วนไหนของขันธ์ห้า
กลับหน้าแรก

จิตประภัสสรอยู่ส่วนไหนของขันธ์ห้า

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอถามพระอาจารย์เรื่องจิตประภัสสรว่าอยู่ส่วนไหนของขันธ์ห้าครับ ถ้าไม่มีตัวกูของกูแล้ว จิตประภัสสรคืออะไรครับ (เพราะฟังเหมือนกับว่า จิต = อัตตาหรือเปล่าครับ)

จิตประภัสสร ก็คือ วิญญาณขันธ์นั้นเอง ความประภัสสรเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตเมื่อไม่มีกิเลสจรเข้ามา จิตไม่ใช่อัตตา เพราะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครได้ และไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้หรือเป็นเอกเทศ เกิดและดับอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งอยู่ในวิสัยที่จะถูกปรุงแต่งได้ ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอนัตตา คือไม่ใช่ตัวกูของกู หน้าที่ของจิตหรือวิญญาณคือ “รู้” เช่น เมื่อตากระทบรูป แล้ว “เห็น” รูปนั้น ก็แสดงว่า จักษุวิญญาณ เกิดขึ้นแล้ว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved