ปุจฉา-วิสัชนา > ช่วงเข้าพรรษา กิจของพระสงฆ์มีอะไรบ้าง
กลับหน้าแรก

ช่วงเข้าพรรษา กิจของพระสงฆ์มีอะไรบ้าง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการ ในช่วงเข้าพรรษา กิจของพระสงฆ์มีอะไรบ้างหรือคะ กำลังนำไปอธิบายเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนถึงเรื่องนี้ค่ะ อยากให้แนะนำ พระธรรมวินัยที่เกี่ยวข้อง ให้ไปศึกษาต่อก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

ช่วงเข้าพรรษา พระสงฆ์ไม่ได้มีกิจพิเศษอันใดที่แตกต่างจากตอนก่อน/ออกพรรษา มีอย่างเดียวคือเมื่อมีกิจจำเป็นไปจำวัดที่ไหนได้ไม่เกิน ๖ คืน หรือ ๗ วัน

สำหรับกิจวัตรของพระสงฆ์นั้น ได้แก่ ทำวัตรสวดมนต์ (เช้า-เย็น) บิณฑบาต กวาดลานวัด ปลงอาบัติ สวดปาฏิโมกข์ (ทุกวันที่ ๑๔ หรือ ๑๕ค่ำของเดือน คือทุกปักษ์) ศึกษาพระธรรมวินัย และทำกรรมฐาน นอกนั้นอาจมีกิจส่วนรวม เช่น ซ่อมแซมกุฏิวิหาร ถ้าสนใจรายละเอียด หาอ่านได้จาก “บวช ๓ เดือน” ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ หรือ “สอนนาค-สอนฑิต ชีวิตพระ ชีวิตชาวพุทธ” ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved