ปุจฉา-วิสัชนา > จะสร้างบุญบรรลุปนิธานได้อย่างไร
กลับหน้าแรก

จะสร้างบุญบรรลุปนิธานได้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการหลวงพ่อ ผู้น้อยขอกราบเรียนถาม "จะสร้างบุญบรรลุปณิธานได้อย่างไร" ค่ะ ขอหลวงพ่อช่วยอรรถธิบายด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

ขึ้นอยู่กับว่าปณิธานที่คุณต้องการบรรลุคืออะไร ปณิธานแต่ละอย่างต้องอาศัยบุญที่แตกต่างกันไป เช่น ถ้าคุณต้องการมีปัญญาเห็นธรรม ก็ควรศึกษาและปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ บุญชนิดนี้เรียกว่าภาวนามัย ถ้าอยากให้มีอายุยืน สุขภาพดี ก็ควรช่วยเหลือชีวิตอื่น เช่น ปล่อยนกปล่อยปลา หรือไถ่วัวกระบือ รวมทั้งบริจาคยา หรือเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วย พึงทราบว่าบุญนั้นมีหลายอย่าง ไม่ได้มีแค่การให้ทานเท่านั้น การรักษาศีล การทำสมาธิภาวนา การช่วยเหลือส่วนรวม ก็เป็นบุญเช่นกัน แต่ละอย่างก็มีอานิสงส์ต่างกัน

นอกจากบุญแล้ว บารมีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณบรรลุปณิธานได้ บารมีหมายถึงคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด นอกจากทาน และศีลแล้ว ยังได้แก่ เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา ปัจจุบันบารมีเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดหรือละเลยกันมาก ถ้าให้ความใส่ใจและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ชีวิตก็จะเจริญงอกงามเป็นอย่างยิ่ง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved