ปุจฉา-วิสัชนา > ถือศีล ๕ ครบแล้ว จะตกจากภูมิมนุษย์ได้หรือไม่
กลับหน้าแรก

ถือศีล ๕ ครบแล้ว จะตกจากภูมิมนุษย์ได้หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ มีคำถามจากเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ถามมาว่าหากถือศีล 5 ครบแล้ว เรามีโอกาสจะตกจากภูมิมนุษย์ได้หรือไม่คะ

ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชน มีกิเลส ยังสามารถทำชั่วหรือผิดศีล ก็ยังมีโอกาสตกจากภูมิมนุษย์หรือไปเกิดในอบายภูมิได้ จำเพาะบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้า ตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไป จึงจะไม่มีโอกาสตกจากภูมิมนุษย์อีก (เรียกว่า ปิดอบาย) เพราะกิเลสที่จะผลักดันให้ทำชั่วหรือผิดศีล ๕ นั้นไม่มีแล้ว กล่าวคือท่านได้ละสังโยชน์ (กิเลสที่ผูกสัตว์ไว้กับสังสารวัฏ)ขั้นต้น ๓ ประการได้ คือละสักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่ากายและใจเป็นตัวตน) ละวิจิกิจฉา (ความลังเลสังสัยไม่แน่ใจ) ละสีลัพพตปรามาส (ความถือมั่นในศีลอย่างงมงายหรือด้วยกิเลส

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved