ปุจฉา-วิสัชนา > ตัดกิเลสอย่างไร
กลับหน้าแรก

ตัดกิเลสอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
ต้องทำเช่นไรจึงจะตัดกิเลสกามาได้ครับ

เริ่มจากเห็นโทษของมันว่าก่อให้เกิดความทุกข์อย่างไรบ้ าง ขณะเดียวกันก็พยายามฝึกใจอดกลั้นไม่ให้หลงใหลจนดิ้นรนแสวงหามันไม่หยุดหย่อน การให้ทาน รักษาศีล ช่วยให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นในวัตถุหรือกามสุข ขณะเดียวกันก็ฝึกใจให้เข้มแข็งไม่คล้อยตามกิเลสได้ง่าย  

ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันก็คื อการทำสมาธิภาวนาจนพบความสงบเย็นหรือความสุขที่ประณีตช่วยให้ใจหลงใหลในกามสุขน้อย ลง เพราะคนเราต้องการความสุข หากไม่พบความสุขที่ประณีต ก็ย่อมต้องเข้าหาความสุขอย่างหยาบจากกาม คือรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่น่าพอใจ 

คนที่หลงใหลกามสุขก็เพราะใจ นั้นไม่รู้จักความสุขประณีต อันเป็นผลจากสมาธิภาวนา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved