ปุจฉา-วิสัชนา > กลุ้มใจปัญหาสังคมไทย
กลับหน้าแรก

กลุ้มใจปัญหาสังคมไทย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 28 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
เรียนพระอาจารย์ กระผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจกับสังคมนี้มากครับ การทุจริต การไม่เที่ยงตรงในสังคมนี้ การซื้อสิทธิ ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย

และสิ่งที่ผมเกลียดมากคือ ตัวผมเองยอมให้เหตุการณ์ต่า งๆ ที่ไม่ถูกต้องผ่านไปโดยดี เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่อยากเอาปัญหามาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ ใครจะทำอะไรก็ปล่อยผ่านไป ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วผมจะอยู่ในสังคมแบบนี้มีความสุขได้อย่างไรครับ แล้วผมสามารถช่วยให้สังคมนี้ดีขึ้นได้อย่างไรครับ ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ

การที่คุณไม่เห็นด้วยกับความไม่ถูกต้องในสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ควรวางใจให้เป็น ไม่ควรแบกโลกไว้ตลอดเวลา หาไม่คุณจะไม่มีความสุขเลย อะไรที่สามารถแก้ไขได้ ก็ควรทำ แต่ถ้าสุดวิสัย หรือทำเต็มที่แล้วไม่ได้ผล ก็ต้องวางใจอุเบกขา

อย่างไรก็ตามอาตมาคิดว่าคนเ ล็กๆ อย่างเรา สามารถจะทำให้สังคมดีขึ้นได้เสมอไม่มากก็น้อย โดยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน แล้วขยายไปสู่ครอบครัวของตน ถ้ามีความสามารถมากขึ้นก็ขยายไปสู่ชุมชนของตน

สังคมนี้มีปัญหามากมาย ไม่ใช่แต่เรื่องคอร์รัปชั่น ซื้อสิทธิขายเสียงเท่านั้น ยังมีเรื่องความยากจน เด็กเร่ร่อน คนชราถูกทิ้ง ธรรมชาติถูกทำลาย ฯลฯ บางประเด็นคุณอาจทำอะไรไม่ได้มากในวงกว้าง แต่สามารถทำให้เกิดผลกระทบในวงเล็กหรือในระดับบุคคลได้ เช่น การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้าคุณไม่ตั้งความหวังไว้สูงเกินไปว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้เกิดความถูกต้อง คุณก็จะเห็นว่าการทำความดีและช่วยเหลือสังคมนั้นมีผลเสมอไม่มากก็น้อย จะไม่นิ่งดูดายหรือรู้สึกท้อแท้ที่เห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อหน้าต่อตาโดยทำอะไรไม่ได้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved