ปุจฉา-วิสัชนา > สูบบุหรี่หรือซื้อสลากกินแบ่ง ผิดศีลไหม
กลับหน้าแรก

สูบบุหรี่หรือซื้อสลากกินแบ่ง ผิดศีลไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการพระอาจารย์ ขอกราบเรียนถามว่า การดื่มสุรา เป็นการผิดศีล5 สำหรับการดูดบุหรี่ และการซื้อสลากกินแบ่ง ผิดศีลไหมค่ะ

ศีล ๕ ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้น ไม่รวมถึงการสูบบุหรี่และซื้อสลากกินแบ่ง แต่อาจจัดสองอย่างนั้นว่าเป็น อบายมุข ก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ ไม่สรรเสริญ เพราะเป็นช่องทางแห่งความเสื่อม
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved