ปุจฉา-วิสัชนา > ซื้อบริการทางเพศ ผิดศีลข้อ ๓ หรือไม่
กลับหน้าแรก

ซื้อบริการทางเพศ ผิดศีลข้อ ๓ หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการ พระอาจารย์ไพศาลครับ จากโพสต์นี้ เรื่องศีลข้อ 3 ทำให้ผมสงสัยว่า อย่างนั้น ถ้าเราไปซื้อบริการทางเพศที่เต็มใจทั้งสองฝั่งจะถือว่าผิดศีลข้อสามไหมครับ ผมคิดว่าผิดศีลธรรมแน่ๆ แต่ไม่แน่ใจว่าจะศีลห้าหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

การซื้อบริการทางเพศที่เต็มใจทั้งสองฝ่าย ในความเห็นของอาตมา ไม่เป็นการผิดศีลข้อ ๓ ถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นโสด หรือว่าคู่ครองหรือผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย(หากมี) รับรู้และอนุญาต จะผิดศีลข้อ ๓ ก็ต่อเมื่อเป็นการล่วงละเมิดหรือทำร้ายจิตใจผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายหญิงยังอยู่ในปกครองของพ่อแม่ แม้เธอจะเต็มใจ การซื้อบริการจากเธอโดยที่พ่อแม่ของเธอไม่รับรู้หรืออนุญาต ย่อมถือว่าผิดศีลข้อ ๓

ศีล ๕ นั้นล้วนเป็นเรื่องของการไม่ละเมิด หรือทำร้ายผู้อื่น หรือเบียดเบียดตนเอง การมีความสัมพันธ์ทางเพศ หากไม่เป็นการเบียดเบียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ย่อมไม่ถือว่าผิดศีลข้อ ๓ คงเพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงไม่ทรงตำหนิหรือประณามหญิงคณิกาหรือผู้ซื้อบริการจากเธอ

อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าหญิงบริการจำนวนไม่น้อยในเมืองไทย และอีกหลายประเทศ ถูกล่อลวงหรือถูกบังคับข่มขืนใจให้ค้าบริการ หลายคนยอมรับสภาพดังกล่าวด้วยความจำยอมเพื่อจะได้มีเงินไถ่ตัวให้เป็นอิสระ การไปแสวงหาบริการทางเพศจากเธอ แม้จะไม่เรียกว่าผิดศีลข้อ ๓ แต่ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่เธอ อีกทั้งส่งเสริมขบวนการค้ามนุษย์ให้ดำเนินต่อไป

สิ่งที่พึงตระหนักก็คือ แม้การซื้อบริการทางเพศในบางกรณีจะไม่เข้าข่ายผิดศีลข้อ ๓ แต่ก็อาจผิดธรรมในข้ออื่น เช่น ความไม่รู้จักประมาณในกาม (กามสังวร) หรือความไม่ยินดีในคู่ครองของตน (สทารสันโดษ) การมีความสัมพันธ์ทางเพศนั้นไม่ควรเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินในกามหรือตักตวงประโยชน์จากกันเท่านั้น แต่ควรกระทำด้วยความผูกพันและรับผิดชอบต่อกันด้วย นอกจากนั้นก็ควรคำนึงถึงวัฒนธรรมหรือประเพณี เพราะบางแห่งบางหมู่ชนถือว่าการซื้อบริการทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบางสถานะ (ผิดกับสมัยพุทธกาลที่การซื้อบริการทางเพศถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ยอมรับได้)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved