ปุจฉา-วิสัชนา > การปฏิบัติธรรมและข้อธรรม > นิพพานเป็นเรื่องไกลตัวหรือ
กลับหน้าแรก

นิพพานเป็นเรื่องไกลตัวหรือ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเจ้าค่ะ ขออนุญาตเรียนถามเจ้าค่ะว่า เนื่องจากฟังธรรมบรรยายของท่านดร.ท่านหนึ่ง พูดถึงผู้ที่มีศีล 5 ไม่สามารถไปนิพพานได้ สูงสุดเป็นแค่พระโสดาบัน ฯลฯ หรือว่านิพพานเป็นเรื่องไกลตัว สำหรับฆราวาสเจ้าค่ะ ขอความกรุณา พระอาจารย์ ช่วยให้ความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะ ขอกราบนมัสการเป็นอย่างสูงค่ะ

 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า คุณสมบัติที่ทำให้เป็นพระโสดาบันนั้นมี ๔ ประการ คือ มีความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ และมีศีลอันเป็นที่ชื่นชมพอใจของพระอริยะ คือเป็นศีลที่บริสุทธิ์ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิแปดเปื้อนครอบงำ ดังนั้นที่ท่านผู้รู้พูดว่า ผู้ที่มีศีล ๕ ไปได้สูงสุดแค่พระโสดาบัน ก็ถูกแล้ว เพราะหากจะบรรลุธรรมขั้นที่สูงกว่านั้นก็ต้องมีปัญญารู้แจ้งสภาวธรรรม (ซึ่งพระโสดาบันก็มีแต่ยังไม่บริบูรณ์เต็มที่) ปัญญาดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็จากการบำเพ็ญ วิปัสสนากรรมฐาน (ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้บรรลุโสดาบันด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่มีปัญญาถึงขั้น การรักษาศีลก็ยังเจือด้วยตัณหาและทิฏฐิ ไม่บริสุทธิ์เต็มที่) ลำพังการรักษาศีลไม่ทำให้เกิดปัญญาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าไม่ว่าขั้นใด ศีล ๕ ของท่านย่อมบริบูรณ์เพราะไม่มีกิเลสที่จะทำให้ผิดศีลได้

นิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากอยู่เบื้องหน้าเรานี้เอง แต่ปุถุชนมองไม่เห็นเพราะยังมีอวิชชาบดบัง อย่างไรก็ตามนิพพานนั้นมีหลายประเภท เช่น นิพพานชั่วคราว (ตทังคนิพพาน) นิพพานเห็นทันตา (ทิฏฐธรรมนิพพาน) บางท่านเรียกว่า “นิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้” นิพพานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปุถุชนก็สามารถเข้าถึงได้ แม้จะเป็นคราว ๆ ไปก็ตาม โดยเฉพาะในยามที่มีสติหรือความรู้สึกตัว จิตตื่นเต็มที่ การปรุงแต่งเป็นตัวตนย่อมดับไป ภาวะที่ไร้การปรุงแต่งนั้นถือว่าเป็นนิพพานน้อย ๆ ก็ได้เพราะเป็นภาวะที่ไม่มีกิเลส มีความเย็นใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นไม่นาน นิพพานอย่างนี้อยู่ใกล้ตัวเรามาก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved